Nowy Android - oto on! Nie jest to co prawda rewolucja porówny­walna do Ice Cream Sand­wich, choć wprowad­zone nowości sprawią, że sys­tem stanie się jeszcze bliższy ideału.

Uważni czytel­nicy mogą zdzi­wić się, że mimo oznaczenia 4.2 nowy sys­tem nie otrzy­mał zmienionej nazwy. Wstęp­nie mówiło się o Key Lime Pie, lecz Google zde­cy­dowało się pozostawić Żelki w spokoju. Nie trudno się domyślić powodu tej decyzji — chodzi o niewielką ilość widocznych zmian.

Poprawki są co prawda niewielkie, lecz pozy­ty­wne i spraw­iają, że Android staje się coraz bardziej kom­plet­nym ekosys­te­mem i w moim odczu­ciu budzą pozy­ty­wne wrażenie.

Z ciekawszych warto wymienić nową aplikację aparatu. Posi­ada nowy tryb Photo Sphere, dzięki czemu za pomocą kilku­nastu zdjęć będziemy w stanie stworzyć coś, co przy­pom­ina sfer­yczne panoramy ze Street View View w Google Maps.

Zmody­fikowano także pasek powiadomień — od teraz czysty Android bez żad­nych nakładek również będzie ofer­ował możli­wość szy­bkiego przełącza­nia pomiędzy ustaw­ieni­ami urządzenia, jak np. Wi-Fi, jas­ność ekranu czy dane paki­etowe. Aby do nich dotrzeć, wystar­czy otworzyć pasek dwoma pal­cami, lub wybrać odpowied­nią ikonę.

Korzysta­cie z klaw­iatur Swype? Według mnie jest to najlep­szy i najszyb­szy sposób na wprowadzanie tek­stu, przy­na­jm­niej na smart­fonach. Za jej pomocą wyrazy skro­bie się za pomocą prze­cią­ga­nia palca po ekranie od jed­nej, do kole­jnej litery. Takie rozwiązanie w posi­ada­niu miały już stan­dar­d­owo wgrane smart­fony najwięk­szych pro­du­cen­tów, lecz miło przyjąć do faktu to, że również fab­ryczny Android pod tym wzglę­dem nie będzie odstawać.

Następna nowość to dodanie kont użytkown­ików dla tabletów i komórek. Poz­woli to — niczym w PC — na wygodne korzys­tanie z jed­nego urządzenia przez wiele osób. Z pewnoś­cią mogą odetch­nąć posi­adacze tabletów służą­cych całej rodzinie.

Ulep­szona została także usługa Google Now, będąca Google’owym odpowied­nikiem Siri. Od tej pory ma ona dostęp do skrzynki pocz­towej, co doda parę nowych funkcjonalności.

Są to najważniejsze z nowości Androida 4.2. Oprócz nich warto wspom­nieć także o obsłudze bezprze­wodowego streamowa­nia obrazu za pomocą Mira­cast, europe­jskiej odsłonie Google Music, nowym ekranie blokady czy wyświ­et­la­niu zdjęć bądź wiado­mości, gdy urządze­nie stoi bezczynnie.

W moim odczu­ciu aktu­al­iza­cja prezen­tuje się bardzo fajnie. Wnosi powiew do smart­fonów z robo­cikiem, a wszys­tkie zmi­any wypadają dobrze. Obaw­iam się tylko kwestii aktu­al­iza­cji obec­nych komórek i tabletów do nowej wersji.

Via

Ciekawe? Podziel się!