Jedną z naj­ciekawszych, o ile nie naj­ciekawszą cechą opro­gramowa­nia w tableto­fonie Sam­sung Galaxy Note II był mul­ti­task­ing pozwala­jący na korzys­tanie z dwóch aplikacji jed­nocześnie. Okazuje się, że wkrótce taka funkcja zawita też do Sam­sunga Galaxy S III.

Wielozadan­iowość w Androidzie ist­nieje już od samego początku, lecz dopiero Sam­sung wpadł na pomysł, jak można ją poprawić. Pomysł jest ciekawy — po sko­rzys­ta­niu z odpowied­niej opcji ekran dzieli się na dwie połowy z odręb­nie dzi­ała­ją­cymi aplikacjami.

Wyobraźmy sobie taką sytu­ację: korzys­tamy z komu­nika­tora inter­ne­towego i wraz z rozmówcą planu­jemy wycieczkę do Poz­na­nia i chcielibyśmy się dowiedzieć, jak daleko od Koziołków Poz­nańs­kich zna­j­dują się Między­nar­o­dowe Targi Poz­nańskie. W między­cza­sie nasz kore­spon­dent stwierdza, że fajnym pomysłem byłoby się także udać do Muzeum Arche­o­log­icznego. Korzys­ta­jąc ze smart­fona pozbaw­ionego dwuok­ienkowego mul­ti­task­ingu zostal­ibyśmy skazani na bardzo częste przełączanie się pomiędzy Google Talk a Google Maps. W przy­padku nowej funkcji Sam­sunga wystar­czy, że przedzie­limy ekran na pół i w jed­nej jego części będziemy odpowiadać na wiado­mości, a w drugiej pojawi się mapa miasta, na której będziemy mogli sku­piać swoją uwagę pod­czas planowa­nia wycieczki.

Jest to tylko przykład zas­tosowa­nia takiej wielozadan­iowości. W wielu przy­pad­kach na pewno poz­woli na zaoszczędze­nie sporej ilości czasu. Niestety, nie można w ten sposób sko­rzys­tać ze wszys­t­kich aplikacji, choć te najbardziej przy­datne nie zostały ominięte.

Funkcja pojawi się w aktu­al­iza­cji Sam­sunga Galaxy S III do Androida 4.1.2. Miejmy nadzieję, że kore­ański pro­du­cent szy­bko upora się z dostar­cze­niem jej swoim użytkownikom.

Via

Ciekawe? Podziel się!