Ostat­nio naj­goręt­szym tem­atem w świecie mobil­nym stały się tablety. To głównie za sprawą kon­fer­encji Apple, zbliża­jącego się wielkimi krokami Surface’a oraz różno­ra­kich wieści o Nexusach. Tym razem zamierzam napisać właśnie o tym ostat­nim — konkret­niej o Sam­sungu Nexus 10.

Wcześniej już infor­mowal­iśmy o tym, że w przyszłym roku może pojawić się dziesię­ciocalowy tablet z Nexusem w nazwie. Okazuje się, że doniesienia były prawdziwe i takie urządze­nie rzeczy­wiś­cie pow­staje. Dowo­dem na to są zdję­cia przed­staw­ia­jące instrukcję obsługi tabletu.

Oczy­wistym wnioskiem jest to, że nad Nexusem 10 pracują spec­jal­iści z Sam­sunga. Wychodzi na to, że sprzęt będzie droższy niż znany obec­nie Google Nexus 7 - wnioskuję to po pojaw­ie­niu się więk­szego ekranu, aparatu z tyłu i portu Micro HDMI.

Tablet zwraca uwagę także wyglą­dem — posi­ada mocno zaokrą­glone rogi, co jest cechą charak­terysty­czną Sam­sunga Galaxy Nexus. Trudno jed­nak po samych planach dokony­wać oceny wyglądu, a ja swój osąd wydam dopiero po ujrze­niu real­nych zdjęć lub co najm­niej  ofic­jal­nych renderów.

Plotka głosi, że Sam­sung Nexus 10 sko­rzysta z chipsetu Sam­sung Exynos 5, a sys­te­mem stanie się Android 4.2. Jeśli chodzi o sam wyświ­et­lacz, to 10″ ekran o rozdziel­czości 2560x1600 z pewnoś­cią wystar­czy, by pokonać najlep­szego obec­nie pod tym wzglę­dem iPada.

Czy o table­cie Sam­sunga dowiemy się czegoś więcej na kon­fer­encji Google’a, która została zaplanowana na 29 października? Poczekamy, zobaczymy…

Via

Ciekawe? Podziel się!