Nokia zaprezen­towała właśnie swój nowy smart­fon dla użytkown­ików chcą­cych być w kon­tak­cie ze światem za pomocą urządzenia nie kosz­tu­jącego pokaźnej sumy: oto Nokia Lumia 510.

Z nazwy wynikać może, że jest to o klasę niższy smart­fon on naj­tańszego do tej pory mod­elu z rodziny Lumia, jakim jest Nokia Lumia 610. Pozory jed­nak mylą — tele­fon co prawda nie jest niczym niezwykłym, lecz prezen­tuje się nieźle, zważy­wszy na jego cenę.

  • Wyświ­et­lacz: 4″ WVGA 800×480, TFT, pojemnościowy
  • Sys­tem: Win­dows Phone 7.5 Mango
  • Pro­ce­sor: Snap­dragon S1 800 MHz
  • Pamięć oper­a­cyjna: 256 MB RAM
  • Pamięć wewnętrzna: 4 GB
  • Aparat: 5 Mpix, auto-focus; nagry­wanie filmów 480p w szy­bkości 30fps
  • Wymi­ary: 120,7 x 64,9 x 11,5 mm
  • Waga: 129 g
  • Łączność: GPRS/EDGE, WLAN 802.11 b/g/n, Blue­tooth 2.1 + EDR, GPS/A-GPS, micro-USB, złącze słuchawkowe mini-jack 3,5 mm, (AHJ + WP Con­trols), Dual Trans­fer Mode
  • Czas pracy: (GSM/WCDMA) Maks. 8.4 h/ 6.2 h; Czas czuwa­nia: (GSM/WCDMA) maks. 653 h/ 738 h

Ciekawą cechą jest pow­ięk­szony w sto­sunku do Lumii 610 wyświ­et­lacz (4″ zami­ast 3,7″), co z pewnoś­cią pozy­ty­wnie wpłynie na wraże­nia z użytkowa­nia mod­elu. Niestety, nie wszys­tko jest takie różowe — dla przykładu, pamięć przez­nac­zona na potrzeby użytkown­ika została zre­dukowana z 8 do 4 GB. Jest to bardzo mała wartość zważy­wszy na to, że smart­fony z Win­dows Phone 7 nie posi­adają slotu na karty pamięci.

Czy to dobry pomysł na wypuszcze­nie mod­elu opartego na plat­formie Win­dows Phone 7 w momen­cie, gdy tuż za rogiem czai się WP8? Tak, gdyż Nokia Lumia 510 prezen­tuje sobą zupełnie odmi­enny pro­fil do Lumii 820 i Lumii 920 — nie jest to demon wyda­jności, lecz budże­towy smart­fon dla użytkown­ików o małych wyma­gani­ach, prag­ną­cych rozpocząć przy­godę ze światem smart­fonów. Warto wspom­nieć, że ta Nokia otrzyma aktu­al­iza­cję do Win­dows Phone 7.8.

Nokia Lumia 510 w listopadzie pojawi się w Chi­nach, Indi­ach i Połud­niowej Ameryce i kosz­tować ma około 200 dolarów amerykańs­kich. Czy w późniejszym cza­sie ten model trafi do Pol­ski? Trudno powiedzieć.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!