Microsoft rozesłał posi­adac­zom kont Xbox wiado­mość, w której infor­muje o nad­chodzącej aktu­al­iza­cji usługi Xbox LIVE. Nor­mal­nie byśmy o tym nie pisali, lecz wspom­ni­ana została tu także intere­su­jąca funkcja korzys­ta­jąca z dobrodziejstw smart­fonów i tabletów.

Zawartość maila prezen­tuje się następująco:

Witaj!

Wkrótce zak­tu­al­izu­jemy usługę Xbox LIVE. Wprowadz­imy kilka nowych funkcji, które ułatwią Ci wyszuki­wanie intere­su­ją­cych Cię treści.

Lep­sze wyszuki­wanie – możliwe będzie wyszuki­wanie treści według kat­e­gorii lub gatunku, a następ­nie prze­filtrowanie wyników i podzie­le­nie ich na kilka podkategorii.

Rekomen­dacje – dzięki rekomen­dacjom doty­czą­cym gier i filmów zna­jdziesz nowe, ciekawe treści, wybrane spec­jal­nie dla Ciebie.
Wkrótce także:

Inter­net Explorer* – korzys­taj z kon­soli Xbox w nowy sposób i sur­fuj bez­piecznie po Internecie dzięki przeglą­darce Inter­net Explorer.

Xbox Smart­Glass** – steruj kon­solą za pomocą nowej aplikacji Xbox Smart­Glass. Po jej pobra­niu Twój smart­fon albo tablet będą Ci poma­gać pod­czas gry – odkry­jesz zupełnie nowe sposoby prowadzenia roz­gry­wki. Już niedługo wszys­tkie te ulep­szenia będą dostępne na Two­jej kon­soli.
Do pobra­nia opro­gramowa­nia aktu­al­izu­jącego i do korzys­ta­nia z usługi Xbox LIVE niezbędne jest sze­rokopas­mowe łącze internetowe.

*Konieczne jest konto Gold w ser­wisie Xbox LIVE.

**Obsługa ekranu z drugiego urządzenia dostępna jest tylko za pomocą urządzeń zgod­nych z aplikacją Xbox Smart­Glass i tylko w niek­tórych grach i mate­ri­ałach w usłudze Xbox LIVE. W przy­padku niek­tórych funkcji może być wyma­gana sub­skrypcja Xbox LIVE Gold.

Jak można przeczy­tać, Xbox Smart­Glass poz­woli na wyświ­et­lanie dodatkowych danych, takich jak mapa terenu czy skróty do wybranych funkcji gry na ekranie smart­fona lub tabletu. Na pewno cieszy fakt, że ta funkcja będzie dostępna nie tylko dla sys­temu Win­dows Phone 8, lecz również na iOS oraz Androidzie.

Czy rozwiązanie się przyjmie? Wszys­tko zależy od twór­ców gier. Jak wielu z nich wyko­rzysta Smart­Glass w swoich pro­dukc­jach i w jaki sposób? Sukces tkwi właśnie w tym. Na chwilą obecną wiemy, że Smart­Glass trafi do następu­ją­cych tytułów:

  1. Dance Cen­tral 3
  2. FIFA 13
  3. Halo 4
  4. Home­run Stars
  5. Mad­den NFL 13
  6. NBA 2K13

Jak to się sprawuje? W Internecie znaleźć można miniprezen­tację z targów E3 2012 ukazu­jącą sposoby wyko­rzys­ta­nia aplikacji:

 

Czy podoba Wam się ten pomysł na wzbo­gace­nie gier? Ja uważam, że będzie to ciekawy, choć mało przy­datny dodatek.

Via

Ciekawe? Podziel się!