W chwili obec­nej każdy liczący się pro­du­cent tele­fonów komórkowych posi­ada także w swo­jej ofer­cie co najm­niej jeden tablet. Wyjątkiem jest Nokia, lecz odkryte grafiki paten­towe  wskazują na to, że również Finowie myśleli o urządzeni­ach tego typu.

W czeluś­ci­ach urzędów paten­towych prze­wala się mnóstwo intere­su­ją­cych paten­tów, w tym również tych doty­czą­cych mobil­nych urządzeń. To tam natrafiono na szkice przed­staw­ia­jące Nokię Lumia 920 dwa tygod­nie przed jej pre­mierą, oraz ciekawy pomysł Nokii na wycisze­nie dzwoniącego tele­fonu. Tym razem natrafiono na grafiki przed­staw­ia­jące tablety tego producenta.

 

 

Patenty pochodzą z marca 2011 roku. Czemu do tej pory nie wiemy kom­plet­nie nic o urządzeni­ach? Co prawda w kwiet­niu 2011 dowiedzieliśmy się od CEO Nokii Stephena Elopa, że rzeczy­wiś­cie jego firma pracuje nad table­tami. Zdaje się, że niestety plany zostały porzu­cone i Finowie postanow­ili skupić się w więk­szej mierze na smartfonach.

Jest też druga opcja — być może tajem­nicze tablety rzeczy­wiś­cie zna­j­dują się w fazie testów lecz Nokia postanow­iła wydać w pełni dopra­cow­any i długo testowany sprzęt. Na nieko­rzyść wskazuje jed­nak data złoże­nia paten­tów — pół­tora roku w mobil­nym świecie to wręcz epoka.

Czy Nokia wciąż zamierza pokazać światu tablety? Najlep­szą okazją do prezen­tacji byłoby CES 2013. Na tą chwilę trudno w tej kwestii cokol­wiek powiedzieć. Czekamy na dal­sze przecieki.

Via

Ciekawe? Podziel się!