Google Nexus 7 jest najpop­u­larniejszym tablet z Androi­dem. Wszys­tkim narzeka­ją­cym na zbyt mały ekran urządzenia być może z pomocą przyjdzie Google Nexus 10, który według doniesień może zostać zaprezen­towany na początku przyszłego roku.

Źródłem wiado­mości jest CNET. Jeśli okaże się to prawda, mamy szanse otrzy­mać bardzo wyda­jny tablet ze świet­nym, dużym ekranem przy okazji cechu­jący się doskon­ałą ceną. Praw­dopodob­nie urządze­nie od obec­nego Nexusa różnić się będzie samym ekranem choć niewyk­luc­zone, że pozostałe ele­menty również zostaną pod­dane zamianie.

Czy Nowy iPad zna­jdzie god­nego rywala? Może się okazać, że tak. Nexus 10 nie powinien się wsty­dzić specy­fikacją w porów­na­niu do rywala z Cuper­tino, a sto­sunek cena/jakość z pewnoś­cią przy­czyni się do zyska­nia wielu chęt­nych na urządze­nie z sys­te­mem Google’a.

Doniesienia infor­mują, że Sam­sung planuje wkrótce rozpocząć pro­dukcję wyświ­et­laczy do Nexusa 10. Spodziewać się możemy nawet rozdziel­czości 2,560×1,600. Nie dość, że takie rozwiązanie byłoby abso­lutną nowinką w świecie tabletów z Androi­dem, to jeszcze ekran Nexusa przewyższyłby szczegółowoś­cią obrazu nawet przy­toc­zonego wyżej iPada (2048x1536 pikseli).

Niestety, dokład­niejsze infor­ma­cje wciąż pozostają niez­nane. Jeśli jed­nak nie zależy wam na dużym ekranie, świetną propozy­cją może okazać się obecny Nexus 7, który jest obec­nie najszyb­szym tabletem opar­tym na Zielonym Robo­ciku (a nie zapom­i­na­jmy, że nic nie stoi na przeszkodzie go pod­krę­cić). Warto przy okazji przy­pom­nieć ostat­nie rewelacje związane z tym mod­elem — parę dni temu otrzy­mał aktu­al­iza­cję sys­temu do wer­sji Jelly Bean 4.1.2, która wprowadz­iła m.in. hory­zon­talny tryb wyświ­et­la­nia ekranu głównego. Wkrótce gama mod­eli Nexusów ma się rozsz­erzyć o kole­jny, posi­ada­jący 32 GB wbu­dowanej pamięci (obec­nie dostępne są wer­sje 8 GB i 16 GB).

Via

Ciekawe? Podziel się!