Nokia Xpress for Lumia to ciekawa alter­natywa dla pre­in­stalowanej w sys­temie Win­dows Phone 7 przeglą­darki Inter­net Explorer. Spodoba się przede wszys­tkim tym, którzy korzys­tają z danych paki­etowych — Xpress pozwala na zaoszczędze­nie megaba­jtów nawet do 90%.

Ekipa ser­wisu Sym­bian Tweet postanow­iła porów­nać nową przeglą­darkę Nokii z jej wbu­dowanym w tele­fony Win­dows Phone 7 odpowied­nikiem pod wzglę­dem szy­bkości ład­owa­nia stron.

Test obe­j­mował czasy ład­owa­nia następu­ją­cych stron: All About Win­dow PhoneBBC News w wer­sji desk­topowej i mobil­nej, NokiaGoogle oraz Wikipedia za pomocą dwóch rodza­jów łączności: Wi-Fi i 2G.

Jak wypadły obie przeglą­darki? W teś­cie Wi-Fi wyniki były zbliżone — choć w więk­szości stron szyb­sza okazała się nowa przeglą­darka Nokii, to desk­topowe BBC News zde­cy­dowanie pop­suło wynik.

Zde­cy­dowanie lep­iej Nokia Xpress dla tele­fonów Lumia sprawdz­iła się w łączności 2G. W tym teś­cie Inter­net Explorer odniósł porażkę pod­czas ład­owa­nia każdej ze stron.

Drugą ważną kwestią jest ilość zużytego trans­feru — pod  tym wzglę­dem Xpress nie daje szans Inter­net Explorerowi i zużyła aż 80% mniej danych. Okazuje się, że zapewnienia pro­du­centa pokry­wają się z rzeczywistością.

Przeglą­darka Nokia Xpress dostępna jest w wer­sji beta wyłącznie dla smart­fonów Nokia Lumia. Pobrać ją można za pomocą tego odnośnika.

Via

Ciekawe? Podziel się!