Posi­adacze tabletu Google Nexus 7  z radoś­cią przyjmą do wiado­mości, że ich zabawka otrzy­mała aktu­al­iza­cję do nowszej wer­sji sys­temu. Nie jest to jeszcze co prawda Android 4.2, choć i tak warto ją pobrać.

Nowa aktu­al­iza­cja oznac­zona wer­sją 4.1.2 przede wszys­tkim pozwala na korzys­tanie z ekranu głównego w pozy­cji hory­zon­tal­nej, częś­ciej uży­wanej wśród tabletów.

Nie jest to jedyna nowość — wśród kole­jnych poprawek zna­j­duje się także zmieniony sposób rozwi­ja­nia paska powiadomień (teraz wystar­czy użyć jed­nego palca). Oczy­wiś­cie, nie mogło zabraknąć także zwięk­szenia sta­bil­ności i wydajności.

Kod Androida w wer­sji 4.1.2 został już opub­likowany pub­licznie w ramach Android Open Source Project, dzięki czemu wkrótce możemy spodziewać się zalewu nie­ofic­jal­nych dys­try­bucji zielonego robo­cika takich jak Cyanogen­Mod 10 czy MIUI bazu­ją­cych na najnowszej wer­sji dla reszty urządzeń. Jest to z pewnoś­cią wspani­ała wiado­mość dla wszys­t­kich domorosłych modderów.

Powyższa infor­ma­cja doty­czy jed­nak wyłącznie osób mają­cych spore doświad­cze­nie z Androi­dem, które nie boją się włas­noręcznie wgry­wać nie­ofic­jal­nych wer­sji sys­temów. Ci wszyscy, którzy mają pod tym wzglę­dem obawy oraz nie chcą stracić gwarancji, muszą zaopa­trzyć się w Nexusa 7 — na chwilę obecną tylko to urządze­nie posi­ada Androida 4.1.2 Jelly Bean. Jeśli zamierza­cie kupić w najbliższej przyszłości ten tablet, radzę się pow­strzy­mać — wkrótce do sklepów powinna zaw­itać wer­sja 32 GB. Co prawda z pewnoś­cią nie będzie dostępna w Polsce od razu, lecz poprzed­nie Nexusy 7 były z łat­woś­cią dostępne na Alle­gro przed ofic­jalną pre­mierą w naszym kraju.

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!