Jeśli upraw­ia­cie jogę bądź macie taki zamiar, mam dla was świetną aplikację: YOGA Free: 250 Poses & Yoga Classes. Jest to dar­mowy pro­gram dla iUrządzeń, który sprawi, że joga stanie się prost­sza i przyjemniejsza.

Joga to jedna z filo­zofii indyjs­kich, która zaw­iera w sobie zbiór dyscy­plin duchowych. Według niej, wyz­wole­nie z tzw. kół wcieleń jest możliwe poprzez odpo­wiedni tre­ning ciała, prze­strze­ga­nie zasad etycz­nych, skupi­e­nie, medy­tację i ascezę. Mało kto jed­nak sku­pia się na wszys­t­kich filo­zoficznych zagad­nieni­ach tej sztuki. Dla więk­szości, joga jest równoz­naczna z zestawem ćwiczeń relak­su­ją­cych, które pozwalają poprawić samopoczu­cie i wyciszyć się.

YOGA Free: 250 Poses & Yoga Classes autorstwa ARAWELLA CORPORATION to dar­mowy instruk­tor, który krok po kroku pokazuje, jak wykony­wać 250 póz (Asan) wchodzą­cych w skład jogi. Uważny czytel­nik zauważy, że już wcześniej omaw­ial­iśmy rozsz­er­zoną wer­sję tej aplikacji — All-in YOGA: 300 Poses & Yoga Classes. Nie wszyscy są jed­nak gotowi wydawać gotówkę na pro­gramy tego typu, więc właśnie dla nich pow­stała omaw­iana dziś wersja.

Ekran główny aplikacji zaw­iera następu­jące funkcje: pro­gramy, zbiór póz, kalen­darz, odsyłacz do płat­nej wer­sji, opcje i więcej. Przyjrzyjmy się im dokładniej.

Zakładka pro­gramy pozwala nam wykony­wać ćwiczenia, więc to ona jest gwoździem (nomen omen) pro­gramu. Niestety, w tej wer­sji pro­gramu do dys­pozy­cji użytkown­ika został odd­any tylko jeden zestaw ćwiczeń. Nie stoi jed­nak na przeszkodzie tworze­nie włas­nych, w których zna­jdą się takie Asany, jakie sami sobie wybierzemy. Prob­lem w tym, że początku­jący będzie miał prob­lemy z dobieraniem efek­ty­wnych ćwiczeń.

Kat­a­log zaw­iera aż 250 póz, z których każda została szczegółowo przed­staw­iona. Prócz samych zdjęć i opisów mamy dostęp do klipów wideo, instruk­tażowych nagrań audio oraz trójwymi­arowych widoków ciała ukazu­jący pracę poszczegól­nych mięśni. Wszys­tko zostało wyko­nane wzorowo i aż chce się poz­nawać kole­jne treści.

Pozy­cje zostały poseg­re­gowane według czterech poziomów trud­ności (początku­jący, średnio-zaawansowany, zaawan­sowany i guru) , zatem pro­gram sprawdzi się doskonale zarówno dla “jogowych wyjadaczy”, jak i dla tych, którzy z hin­duską gim­nastyką nie mieli do tej pory nic wspólnego.

Miłym dodatkiem jest z pewnoś­cią kalen­darz, dzięki któremu sprawdz­imy, ile czasu spędzil­iśmy na upraw­ia­niu jogi oraz zaplanu­jemy kole­jne ćwiczenia.

Sama oprawa graficzna należy do przy­jem­nych. Lay­out został wyko­nany intu­icyjnie, wszelkie grafiki spraw­iają bardzo dobre wraże­nie, a zdję­cia, filmy czy wiz­ual­iza­cja okładu mięśniowego prezen­tują najwyższy poziom.

YOGA Free: 250 Poses & Yoga Classes od swo­jej płat­nej siostry różni się przede wszys­tkim iloś­cią pro­gramów oraz pozy­cji. Pozbaw­ie­nie wszys­t­kich zestawów ćwiczeń z wyjątkiem jed­nego jest z pewnoś­cią sporym ogranicze­niem, lecz, mimo wszys­tko, otrzy­mu­jemy pro­fesjon­al­nie wyko­naną aplikację, która pozwala na posz­erzanie hory­zon­tów i poz­nawanie nowych hobby. Jeśli komuś upraw­ianie jogi sprawi wiele radości, to z pewnoś­cią nie pożałuje także i kupna wer­sji płatnej.

Czy YOGA Free: 250 Poses & Yoga Classes jest pro­gramem, którego z czystym sercem pole­ciłbym każdemu? Na pewno nie. Joga to specy­ficzne i mało rozpowszech­nione w naszym kraju zaję­cie, a wiele  osób z pewnoś­cią wykaże awer­sję do takiej tem­atyki. Jed­nakże, jeśli często czu­je­cie się zden­er­wowani i chcielibyś­cie zaz­nać nieco spokoju, joga może stać się odpowiedzią na wasze prob­lemy. Czym ona dokład­nie jest, należy przekonać się na włas­nej skórze. Tym bardziej, że za aplikację nie zapłaci­cie ani grosza.

Link do aplikacji w sklepie iTunes zna­j­duje się tutaj. Poniżej umieszczam także kod QR odsyła­jący w to samo miejsce:

QRCode

Intere­suje Was tem­atyka jogi a nie posi­ada­cie urządzenia Apple? Z pewnoś­cią spodoba się Wam strona Yoga.com. Zachę­cam do zapoz­na­nia się z umieszc­zonymi na niej przykładami ćwiczeń oraz sklepikiem z muzyką stwor­zoną z myślą o jodze.

 

Ciekawe? Podziel się!