Nokia Beta Labs opub­likowało przeglą­darkę przez­nac­zoną dla smart­fonów Nokia Lumia, która charak­teryzuje się szyb­szym ład­owaniem stron oraz mniejszym uży­ciem danych — nawet do 90%.

Nokia Xpress to przeglą­darka dla smart­fonów Nokia Lumia korzys­ta­jąca z kom­presji danych z poziomu ser­w­erów Nokii. Rezul­tat jest taki, ze strony ładują się szy­b­ciej i zuży­wają mniej transferu.

Nie jest to całkowita nowość w świecie mobil­nych przeglą­darek — wcześniej z ana­log­icznego rozwiąza­nia korzys­tała już Opera Mini, lecz ta jest dostępna wyłącznie na smart­fony z Androi­dem.  Na Win­dows Phone 7 nie ma zatem alter­natywy dla Nokia Xpress.

 

  • Oszczędź więcej. Paki­ety danych inter­ne­towych w naszym życiu nabier­ają coraz więk­szego znaczenia, więc ważnym jest zrozu­mieć, jak wyko­rzys­tać go najbardziej opty­mal­nie. Przeglą­darka inter­ne­towa Xpress automaty­cznie kom­pre­suje dane nawet do 90%, więc możesz wyko­rzys­tać trans­fer lep­iej oraz zaoszczędzić na baterii. Twoje oszczęd­ności są wyświ­et­lane na ekranie star­towym i w spec­jal­nym oknie w aplikacji, dając ci szy­bki pogląd na twoje dane pakietowe.
  • Odkryj więcej. Sur­fowanie po sieci może stać się szyb­sze za pomocą nowego pomysłu na przeglą­danie infor­ma­cji zawartych na twoich ulu­bionych stronach. Funkcja Mag­a­zine pozwala na pobieranie nagłówków RSS (po uprzed­nim zapy­ta­niu). Gdy dodasz źródłową stronę do Mag­a­zine, możesz przeglą­dać wiado­mości w wygodny i prosty sposób. Dzięki temu czy­tanie newsów staje się prost­sze niż dotychczas.
  • Czy czy­ta­jąc jakiś artykuł chci­ałeś dowiedzieć się na temat zawartego w nim zagad­nienia więcej, lecz brakowało ci czasu na otwieranie nowych stron i wyszuki­wanie infor­ma­cji o tym? Z Nokia Xpress for Lumia więcej infor­ma­cji jest na wyciąg­nię­cie palca. Wystar­czy jedno tap­nię­cie by wyszukać dane na Wikipedii, Bingu czy YouTubie. Proste, prawda?
  • Czyń więcej. Cza­sami — na przykład na wakac­jach — należy sko­rzys­tać ze stron w języku, którego nie rozu­miemy. Całość opiera się na usłudze Bing Translate
  • Pobieraj – Masz ochotę zapisać zawartość strony aby prze­jrzeć ją w późniejszym cza­sie? Z Nokia Xpress nie jest to żaden prob­lem: możesz pobierać filmy oraz inne mate­ri­ały prosto na twoje konto w usłudze Microsoft SkyDrive.

Pro­gram jest w wer­sji beta, więc może zaw­ierać w sobie jeszcze błędy i niedoróbki.

Aby pobrać Nokia Xpress for Lumia za darmo kliknij tutaj, bądź sko­rzys­taj z kodu QR zna­j­du­jącego się poniżej:
QRCode

Via

Ciekawe? Podziel się!