Nokia Belle Fea­ture Pack 2 w wer­sji 113.010.1507 właśnie trafiła do fotograficznego smart­fona Nokia 808 Pure­View. Co nowego wprowadza? Zobacz­cie w rozwinięciu.

Nowa wer­sja opro­gramowa­nia została stwor­zona z myślą wyłącznie o Nokii 808 Pure­View — dzięki temu jej posi­adacze mają możli­wość sko­rzys­ta­nia z funkcji, których nie otrzyma nikt poza nimi. Doty­czą one — jak łatwo się domyślić - aparatu. Oto lista zmian:

  • Gale­ria w widoku siatki jest teraz dostępna także w try­bie horyzontalnym;
  • Dostęp do więk­szej ilości funkcji po otworze­niu zdję­cia z widżetu galerii z ekranu głównego — zmi­ana zdjęć prze­cią­ganiem pal­cem na boki, pow­ięk­szanie, udostęp­ni­anie, edy­cja oraz szyb­sze wysyłanie zdjęć;
  • Więcej infor­ma­cji o zdję­ci­ach, m.in. rozdziel­czość, wartość ISO, ustaw­ienia bal­ansu bieli, rozmiar pliku oraz geolokaliza­cja. Gdy połącze­nie sieciowe jest dostępne, za pomocą jed­nego dotknię­cia miejsce wyko­na­nia zdję­cia ukaże się w Nokia Maps;
  • Zaz­naczanie i usuwanie wielu zdjęć naraz w galerii w try­bie siatki;
  • Nowy przy­cisk reset w try­bie kreaty­wnym aby przy­wró­cić domyślne ustaw­ienia jed­nym dotykiem.
Nokia 808 PureView

Poza funkc­jami doty­czą­cymi zdjęć, ta aktu­al­iza­cja posi­ada następu­jące poprawki:

  • Zak­tu­al­i­zowana przeglą­darka inter­ne­towa (v 8.3) ze wspar­ciem HTML5;
  • Nowa klaw­iatura pozwala­jąca na szyb­sze wprowadzanie tekstu;
  • Nokia Car Mode – łatwy dostęp do kluc­zowych funkcji tele­fonu w trak­cie jazdy samochodem.

Via

Ciekawe? Podziel się!