Wygląda na to, że Microsoft nie próżnuje i stara się wprowadzać innowacje do smart­fonów opar­tych na jego sys­temie. Czy takie rozwiązanie zna­jdzie się w kole­jnych Noki­ach Lumia?

W obec­nych cza­sach coraz rzadziej możemy natrafić na prawdziwe innowacje w świecie tele­fonów komórkowych. Microsoft niestety nie szykuje nam co prawda rewolucji, lecz na sukces może składać się także mnóstwo małych szczegółów. Jed­nym z nich jest właśnie nowy patent.

Czym chce nas zaskoczyć gigant z Red­mond?  Nowa funkcja Win­dows Phone’ów ma doty­czyć szy­bkiego wycisza­nia dzwoniącego urządzenia za pomocą stuknię­cia w nie dłonią. Zapewni to dyskrecję w niezręcznych sytu­ac­jach. Zatem nawet jeśli nie wyciszysz swo­jej komórki, w miarę bez­piecznie możesz wejść do koś­cioła czy na wykład. No, oczy­wiś­cie pod warunk­iem, że dys­ponu­jesz niezłym reflek­sem i masz wolne ręce ;)

Dzięki grafice z urzędu paten­towego możemy poz­nać pod­sta­wowe infor­ma­cje na temat dzi­ała­nia tej funkcji. Korzysta ona m.in. z mod­ułu audio oraz akcelerometra.

Z racji tego, iż Microsoft kolaboruje z Nokią, śmiem twierdzić, że nowe Lumie mają spore szanse na imple­men­tację tego rozwiąza­nia. Póki co, na razie zna­j­duje się ono wyłącznie w biurze paten­towym i czeka na wprowadze­nie w życie.

Via/Via.

Ciekawe? Podziel się!