Viber to komu­nika­tor umożli­wia­jący wykony­wanie połączeń tek­stowych poprzez sieć inter­ne­tową. Jego pro­du­cent szykuje ofen­sywę na prak­ty­cznie każdym fron­cie. Czy ta aplikacja ma szansę zagrozić świet­nemu What­sAp­powi?

Pro­gram dzi­ała na podob­nej zasadzie co wyżej przy­toc­zony What­sApp, lecz w prze­ci­wieńst­wie do niego jest całkowicie dar­mowy. Umożli­wia wysyłanie wiado­mości tek­stowych, zdjęć oraz tworze­nie kon­fer­encji grupowych nawet na 15 osób.

Viber do dzi­ała­nia nie potrze­buje nawet rejes­tracji, gdyż numerem iden­ty­fika­cyjnym użytkown­ika jest jego numer tele­fonu. Uważam to za wygodne i dobre rozwiązanie.

Aplikacja właśnie została wydana na smart­fony oparte na plat­for­mach: Symbian^3,Sym­bian S60v5oraz Nokia S40. Wcześniej pow­stały już wer­sje dzi­ała­jące na iOS, Androidzie, Black­Berry OS, Badzie oraz Win­dows Phone 7, więc Viber jest pro­gramem w pełni mul­ti­plat­for­mowym, co jest niezwykle pomocną kwestią.

Viber można pobrać w Nokia Ovi Store klika­jąc w ten link. Pro­gram jest dar­mowy, więc zachę­cam do korzys­ta­nia z niego.

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!