Aktu­al­iza­cja smart­fonów pracu­ją­cych na Win­dows Phone 7 do wer­sji 7.8 wciąż nie jest jeszcze gotowa, lecz nie przeszkadza to nam w dowiady­wa­niu się o jej kole­jnych funkc­jach. Wśród nich zna­jdzie się proste w obsłudze  przesyłanie plików poprzez łączność Blue­tooth oraz aplikacja do tworzenia dzwonków.

Wielu posi­adaczy Win­dows Phone’ów z pewnoś­cią łapało się za głowę, gdy postanow­iło przesłać komuś plik poprzez łączność Blue­tooth do innego tele­fonu. Ten prob­lem raz na zawsze ma zażeg­nać aktu­al­iza­cja do Win­dows Phone 7.8.

To nie jedyna dobra wieść — użytkown­ikom zostanie odd­any do dys­pozy­cji także edy­tor dzwonków. Ustaw­ie­nie włas­nego dzwonka z jakichś powodów do tej pory graniczyło z cudem.

Na stronie Nokia Con­ser­va­tions pojaw­iła się następu­jąca notka z najważniejszymi zmianami:

  • Nowy ekran star­towy wygląda i budzi odczu­cia zbliżone do tych, z Win­dows Phone 8 i daje Ci całkowicie nowy sposób na odblokowanie telefonu
  • Kreator dzwonków pozwala ustawić dowolny plik audio jako dzwonek
  • Opcja dzie­le­nia się kon­tak­tami teraz będzie dostępna dzięki łączności Blue­tooth, SMS-em oraz e-mailem.
  • Trans­fer plików poprzez łączność Blue­tooth poz­woli na przesyłanie dowol­nych plików na inne telefony

Bardzo miłym gestem jest także udostęp­nie­nie dla WP 7.8 opcji Cin­ema­graph i Smart Group Shot — domorośli fotografowie zna­jdą więc coś dla siebie.

Via

Ciekawe? Podziel się!