Do praw­dopodob­nej pre­miery nowego iPhone’a pozostało zaled­wie kilka­dziesiąt godzin. Przy­go­towa­nia przed jutrze­jszym even­tem ruszyły już pełną parą. Atmos­ferę cieka­wości oraz niepewności Apple zdaje się podsy­cać coraz bardziej udostęp­ni­a­jąc sze­rok­iej pub­liczności zagad­kowe grafiki. 

Począwszy od zaproszeń na których to ewident­nie nien­at­u­ralny cień tworzący liczbę “5” rzu­cany przez cyfrę 12 sym­bol­izu­jącą dzień rozpoczę­cia kon­fer­encji. Po dzisiejszą grafiką utwor­zoną na oknach budynku Cen­trum sztuki Yerba Buena w San Fran­cisco. Grafika ta ewident­nie przy­pom­ina roz­ciąg­nięte ikony stan­dar­d­owych aplikacji takich jak giełda, game cen­ter czy muzyka znana każdemu użytkown­ikowi urządzeń z iOS. Zagad­kowa wydaje się jed­nak niez­nana i niemożliwa do przyp­isa­nia żad­nej z aplikacji zielona poświata która sug­erować może zupełnie nową, niez­naną do tej pory usługę/aplikację w najnowszym iTelefonie.

W chwili obec­nej nie ma spec­jal­nie nad czym gdy­bać gdyż wszys­tko okaże się już jutro o godzinie 19 czasu pol­skiego. Nie zmienia to jed­nak faktu, że Apple które doty­chczas nie starało się nakierowywać czy rozbudzać wyobraźnię ciekaws­kich fanów zro­biło to po raz pierwszy .

Taka grafika nie musi również oznaczać niczego nadzwycza­jnego i prezen­tować jedynie kolorowe i przy­jemne dla oka tło w którym brakowało koloru zielonego.

Via

Ciekawe? Podziel się!