Po ogrom­nym sukce­sie Angry Birds jego twórcy postanow­ili wycis­nąć z gry jak najwięcej się da odd­a­jąc nam za niewielkie pieniądze kilka­naś­cie dodatków oraz kilka samodziel­nych tytułów kon­tynu­u­ją­cych przy­godę wściekłych ptaków. Tym­cza­sem okazuje się, że Rovio postanow­iło odłożyć z pier­wszego planu tytułowe ptaki zastępu­jąc je znanym chyba wszys­tkim zielonym świnkom. 

O nowym tytule wiadomo nie wiele, prócz zagad­kowego filmiku prezen­tu­jącego strzępy infor­ma­cji nazwanego przez jego twór­ców “Some­thing PIG is com­ing!” nie wiadomo nic więcej. Cała reszta to jedynie domysły. W sieci pojawił się również pewien plakat w formie pro­mo­cyjnej niez­nanego produktu.

Wszys­tko wskazuje jed­nak, że najpop­u­larniejsza gra na tele­fony doczeka się kole­jnej odsłony w której tym razem role zupełnie się odwrócą. Rovio w odpowiedzi na liczne pyta­nia pod­powiada jedynie, aby każdy z nas uru­chomił swoją wyobraźnię i czekał na efekty koń­cowe. Cokol­wiek miało by to oznaczać ja już swój umysł uru­chomiłem i oso­biś­cie uważam, że wyciskanie ostat­nich soków z kul­towej “cytrynki” może nie wyjść na zdrowie Rovio. No bo w końcu kto nie miał by dość przewi­ja­jącej się od kilku lat tej samej kon­cepcji? No chyba, że się mylę. Jeśli tak, daj­cie znać w komen­tarzach. Nie krępu­j­cie się pisać w komen­tarzach również tego, jak wy widzi­cie nowe wściekłe “ptaki/świnie”

Ciekawe? Podziel się!