Jeśli korzys­tal­iś­cie kiedykol­wiek z Insta­grama dostęp­nego na iOS i Androida i prag­nęliś­cie mieć do dys­pozy­cji fil­try w nim zawarte na swo­jej Nokii, mam aplikację dla Was — SophieCam pozwala na naty­ch­mi­as­towe podra­sowanie swoich fotek, a efekty koń­cowe są bardzo dobre.

Tak jak już wspom­ni­ałem, SophieCam to fotograficzne narzędzie, które pozwala nadać blask każdemu zdję­ciu. Posi­ada aż pięt­naś­cie różnych fil­trów, więc efekt koń­cowy naszej zabawy możemy sobie wybrać ze sporą swo­bodą — może to być np. artysty­czne postarze­nie zdję­cia ode­braniem kolorów bądź efek­towne pod­bi­cie kon­trastu. Ciężko to opisać słowami — najlepiej sprawdź­cie sami album zdjęć od pro­du­centa w tym miejscu.

Wielką zaletą pro­gramu jest jego sze­roka dostęp­ność dla tele­fonów firmy Nokia — prak­ty­cznie każda z nich może sko­rzys­tać z dobrodziejstw SophieCama. Obsługi­wane sys­temy oper­a­cyjne to: Win­dows Phone 7, MeeGo, Sym­bian oraz Series 40.

SophieCam doskonale się sprawdzi na smart­fonach Nokia 808 Pure­View oraz Nokia N8, które znane są ze świet­nych aparatów fotograficznych.

Pro­gram niestety nie jest dar­mowy i kosz­tuje nieco ponad 3 zł (w zależności od wer­sji cena się różni). Wyjątek stanowi odmi­ana przez­nac­zona dla tele­fonów z S40 — ta jest darmowa.

Dzi­ałanie aplikacji dobrze prezen­tuje poniższy film:
 

 
SophieCam dla sys­temu Win­dows Phone 7 można kupić stąd w cenie 3,49 zł

SophieCam dla sys­temu MeeGo można kupić stąd w cenie 3,69 zł

SophieCam dla sys­temu Sym­bian można kupić stąd w cenie 3,69 zł

SophieCam dla sys­temu S40 można kupić stąd w cenie 3,69 zł

 

 

Ciekawe? Podziel się!