I byna­jm­niej nie są to dane doty­czące Ameryki czy Azji. Jeden z zagranicznych ser­wisów podał datę pre­miery oraz cenę mod­eli Lumia 820 oraz Lumia 920 w Europie. Na szczęś­cie nie będziemy musieli długo czekać choć i cena pomimo że wysoka nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. 

Cena mod­elu z wyższej półki czyli Lumii 920 to koszt prawie 600 Euro co w przelicze­niu daje nam wynik niemal 2,5 tysiąca zło­tych. Wysoka cena jak za smart­fon lecz mimo to nadal bardzo konkuren­cyjna biorąc pod uwagę możli­wości oraz jakość wyko­na­nia nowego, topowego mod­elu fińskiego pro­du­centa. W podob­nej cenie już teraz zna­jdziemy inne równie ory­gi­nalne mod­ele. Pre­miera chodź nie aż tak bardzo odległa w porów­na­niu do kra­jów takich jak Niem­czech, Francji, Wielkiej Bry­tanii, Włoszech czy Rosji odbędzie się w naszym kraju niestety kilka dni później. Nie wiadomo do końca czym taka sytu­acja jest spowodowana.

Nieco słab­szy ale równie intere­su­jący model 820 trafi na rynek dwa tygod­nie po pre­mierze mod­elu 920. Cena w sklepach nie powinna przekroczyć 450 euro co daje nam wynik niemal iden­ty­czny do obec­nej ceny mod­elu Lumia 900 na pol­skim rynku.

Warto wziąć jed­nak pod uwagę że podane ceny doty­czą zagranicznych sklepów, w Polsce sytu­acja ta może się niez­nacznie zmienić . Czy na lep­sze, to się okaże już niebawem. A teraz łapka w górę kto już teraz wie że chce mieć te cacka w swo­jej kieszeni?

Via

Ciekawe? Podziel się!