Do praw­dopodob­nej pre­miery najnowszej odsłony iPhone’a zostało jeszcze nieco mniej niż 5 dni. Nie przeszkodz­iło to jed­nak jed­nej z Chińs­kich firm zaj­mu­jącej się “tworze­niem” tele­fonów w opaten­towa­niu wyglądu iPhone’a 5 generacji. 

Cała sytu­acja na pier­wszy rzut oka wydaje się być absurdalna, nic bardziej myl­nego. Pewna chińska firma postanow­iła stworzyć tele­fon oparty na doniesieni­ach i plotkach na temat najnowszego dzieła pro­jek­tan­tów z Couper­tino o specy­fikacji niemal iden­ty­cznej do tej znanej z iPhone’a 4 w której skład wchodzi między innymi 1GHz pro­ce­sor Cor­tex A9, 512MB RAM, 5-megapikselowy aparat czy (uwaga uwaga!) wyświ­et­lacz Retina, dokład­nie taki sam który użyto przy pro­dukcji iPhone’a 4. Do tego wszys­tko oparte na znanym i pop­u­larnym Androidzie. Nie to jest jed­nak najśmieszniejsze. Sedno intrygi tkwi w tym, że podro­biony iPhone został już ofic­jal­nie opaten­towany przez swoich twórców.

A to dopiero początek komicznej sytu­acji. Firma odpowiedzialna za stworze­nie Goo­Phone i5 już teraz przestrzega Apple przed pozwem spowodowanym narusze­niem włas­ności intelek­tu­al­nych GooPhone’a i5. Absurdalna sytu­acja z pewnoś­cią nie jest w smak gigan­towi z Couper­tino. Zakaz sprzedaży iPhone’a 5 w chi­nach był by z pewnoś­cią sporym ciosem dla Apple’a. Na szczęś­cie ewen­tu­alny prze­grany pro­ces był by sankcjonowany jedynie na tere­nie Chin. Dodatkowo taka sytu­acja nieźle nad­wyrężyła by zau­fanie potenc­jal­nych klien­tów oraz ośmieszyło giganta z logiem nad­gryzionego jabłka.

Całą sytu­acja jest z pewnoś­cią śmieszna a jej rozwinię­cie może stać się naj­ciekawszym wydarze­niem w dziedzinie smart­fonów  bieżącego roku. Jeszcze kilka dni i z pewnoś­cią dowiemy się czegoś więcej na ten temat i nie omieszkamy was o tym poinformować.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!