Nokia 808 Pure­View otrzy­mała aktu­al­iza­cję Nokia Belle Fea­ture Pack 2, która wprowadza szereg usprawnień. Jak się prezen­tuje? Zapraszam do obe­jrzenia wideo oraz zapoz­na­nia się z listą zmian.
 
 

 • Nowa klaw­iatura QWERTY z pask­iem przewidy­wa­nia tekstu
 • Nowe ikony wyboru tek­stu oraz szkło powiększające
 • Nowy ekran blokady swipe-to-unlock
 • Usprawniony edy­tor obrazów
 • Usprawniony edy­tor wideo
 • Usprawniona gale­ria
  • Hory­zon­talny tryb widoku
  • Przy­cisk usuwa­nia przy zaz­nacza­niu obiektów
  • Dodany przy­cisk szczegółów zdjęcia
 • Nowy odt­warzacz muzy­czny ze zmienionym inter­fe­jsem — wer­sja v17.3.18
 • Przy­ciski odt­warza­nia muzyki w pasku notyfikacji
 • Nowa przeglą­darka inter­ne­towa oparta na HTML
 • Usprawnienia doty­czące inter­fe­jsu przeglą­darki internetowej
 • Nowy inter­fejs aparatu w try­bie kreatywnym
 • Nowe okienka popup w menedżerze plików
 • Nowe okienko popup w menu wyboru łączności

 

Via

Ciekawe? Podziel się!