Liczba 20 mil­ionów sprzedanych smart­fonów robi ogromne wraże­nie! Zapewne nie jeden pro­du­cent urządzeń mobil­nych chci­ałby poszczy­cić się taką liczbą sprzedanych słuchawek i to w zaled­wie 100 dni od premiery! 

20 mil­ionów w 100 dni, te liczby robią wraże­nie na każdym. Nie powinno to jed­nak nikogo dzi­wić, długo wyczeki­wana pre­miera flagowego mod­elu Galaxy SIII niosła ze sobą wiele emocji i jeszcze na wiele dni przed ofic­jalną prezen­tacją mod­elu wiadome było, że potężny tele­fon z pod znaku Galak­tyki odniesie ogromny sukces.

Dzisiejsze wyniki odzwier­cied­lają jak dobrze Sam­sung radzi sobie na rynku pomimo niedawnych prob­lemów i sporów sądowych z Apple a jego forma zdaje się znacznie zwięk­szać z roku na rok. Dla porów­na­nia przy­pomnę, że model Galaxy SII sprzedał się w iden­ty­cznej licz­bie sztuk dopiero po 9 miesią­cach od daty pre­miery. Jest to więc ogromny sukces japońskiego producenta.

Ciekawie obrazują się również liczby przed­staw­ia­jące gdzie tak naprawdę Sam­sung ze swoim Galaxy SIII sprzedaje się najlepiej. Poczy­na­jąc od 6 mil­ionów słuchawek w Europie, poprzez  4,5 mil­iona na tere­nie Azji czy 4 mil­ionów w Ameryce na 2,5 mil­ionach w Połud­niowej Korei kończąc.

Via

Ciekawe? Podziel się!