Ostatni tydzień upłynął pod znakiem kon­fer­encji, zapowiedzi oraz prezen­tacji. Google wraz z Motorolą pod­czas wczo­ra­jszej zapowiedzi 3 zupełnie nowych, flagowych smart­fonów pokusili się o zaprezen­towanie kilku istot­nych szczegółów doty­czą­cych nie tylko prezen­towanych mod­eli ale i samego Androida.

Eric Schmidt, były prezes Google wkracza­jąc na scenę postanowił w pewien sposób podz­iękować Motoroli dzięki której jak twierdzi sam Schmidt taka zmi­ana pozy­ty­wnie wpłynęła oraz “wpisała się w ekosys­tem Google’a”. Eric pokusił się również o podanie kilku konkret­nych danych doty­czą­cych samego mobil­nego sys­temu Google’a.

Z danych podanych przez byłego prezesa Google wynika, że każdego dnia tygod­nia na całym świecie akty­wowanych jest około 1,3 mil­iona urządzeń z Androi­dem. Taki stan rzeczy zasługuje na oklaski na sto­jąco. Warto zaz­naczyć również, że od grud­nia zeszłego roku liczba codzi­en­nych aktywacji wzrosła prawie 2-krotnie z 700 do aż 1,3miliona. Co ciekawe odpowiedzialny za taki stan rzeczy obar­czyć można prak­ty­cznie same tele­fony a nie tak jak wielu mogło by sobie pomyśleć, tablety. Dla czego? A no dla tego, że jedynie 70 tysięcy sztuk tabletów z Androi­dem akty­wowanych jest dzi­en­nie. To znikoma liczba biorąc pod uwagę ponad 1,2 mil­iona akty­wowanych słuchawek.

Według kole­jnych danych zaprezen­towanych przez Erica Schmidta na całym świecie do chwili obec­nej akty­wowano prawie 500 mil­ionów urządzeń. Te liczby robią ogromne wraże­nie, niestety patrząc na nie trzeźwym okiem takiej ilości urządzeń nie należy brać zbyt poważnie. Nie ze względu na nieau­t­en­ty­czność infor­ma­cji a na obecną sytu­ację na rynku. Ogromne prob­lemy z frag­men­tacją Androida spraw­iają że są to jedynie suche liczby. Świad­czyć może o tym między innymi dzisiejszy tekst na temat naprawdę powol­nego wzrostu pop­u­larności najnowszej odsłony Androida Jelly Bean.

Ciekawe? Podziel się!