Google wraz ze swoim mobil­nym sys­te­mem Android przyzwyczaił nas do długich oczeki­wań na aktu­al­iza­cje wielu urządzeń do najnowszej wer­sji opro­gramowa­nia. Niestety podob­nie jest i w przy­padku najnowszej odsłony zielonego robo­cika w wer­sji “Jelly Bean”. Google trady­cyjnie co miesiącu od wprowadzenia pier­wszego urządzenia z najświeższym Androi­dem udostęp­nia dane statysty­czne doty­czące poszczegól­nych wer­sji oprogramowania.

I niestety zach­wytu nie ma, można się było tego spodziewać biorąc pod uwagę doświad­cze­nie wielu użytkown­ików i niezbite fakty świad­czące na nieko­rzyść giganta z Moun­tain View. Sam Google w chwili obec­nej nie jest tak naprawdę w stanie wpłynąć na pro­du­cen­tów sprzętu z Androi­dem przez co patrząc na ostatni miesiąc ilość urządzeń z najnowszą odsłoną o numerku 4.1 wzrosła niez­nacznie o jedyne 0,4% co w wyniku final­nym daje wynik się­ga­jący zaled­wie 1,2% urządzeń z Androi­dem Jelly Bean. Jest to niestety bardzo rozczarowu­jąca nowina.

Teo­re­ty­cznie cieszyć powinien również fakt wzrostu pop­u­larności odsłony Ice Cream Sand­witch z 15,9% do zaled­wie 20,9% co z jed­nej strony cieszy, z drugiej jed­nak daje sporo do myśle­nia. W końcu Lodowa Kanapka swoją pre­mierę miała już jakiś czas temu!

Zdu­miewa­ją­cym wynikiem okazuje się nadal niezwykle pop­u­larna bo się­ga­jąca prawie 58% wer­sja Gin­ger­bread oraz nie male­jąca ilość 18,3% urządzeń które do tej pory wyko­rzys­tują opro­gramowanie Froyo i niższe.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!