Jeśli zamierza­cie oglą­dać na żywo kon­fer­encję Nokii i Microsoftu, może­cie to zro­bić nie rusza­jąc się sprzed ekranu kom­put­era już teraz!

Radzę się pospieszyć, gdyż kon­fer­encja zaczyna się o godzinie 16 i trwać będzie godz­inę. Co zostanie na niej zaprezen­towane? Z pewnoś­cią nieje­den nowy smart­fon, a wiele z nich opar­tych będzie na sys­temie Win­dows Phone 8. Bardzo możliwe jest to, że ujrzymy Nokię Lumia z aparatem Pure­View. No ale czas na speku­lacje był wcześniej — teraz nad­chodzi chwila, w której wszys­tkie niewiadome zostaną ujawnione.

Link do kon­fer­encji zna­j­duje się tutaj.

16:02 — Zdaje się, że stream ma prob­lemy z nadawaniem. Obraz na żywo nie jest dostępny; miejmy nadzieję, że zaraz to się zmieni.

16:07 - Obraz już jest, kon­fer­encję możemy już bezprob­le­mowo oglądać

16:08 — Nokia Loca­tion Plat­form — Nokia zamierza wprowadzić spore zmi­any w naw­igacji dla swoich telefonów

16:11 — Została właśnie zaprezen­towana Nokia Lumia 920 — flagowy smart­fon Nokii z aparatem PureView!

16:13 - Pure­Mo­tion HD+, bezprze­wodowe ład­owanie oraz Win­dows Phone 8 — to się zna­jdzie w smart­fonie Nokia Lumia 920!

16:16 - Pure­Mo­tion HD+ to tech­nolo­gia, która ma sprawić, że obrazy na wyświ­et­laczu będą prezen­tować się wspaniale.

16:19 - Nokia Maps otrzyma wspar­cie dla map offline. Wygląda na to, że sama aplikacja wygląda na bardzo dopracowaną.

16:20 - Obec­nie przed­staw­iane są aplikacje naw­iga­cyjne: Nokia Maps, Nokia Trans­port, Nokia Drive oraz Nokia City Lens

16:24 — Ekran w Nokii Lukia 920 dzięki Clear­Black ma doskonale się sprawdzić w ostrym słońcu, a obraz zostanie pozbaw­iony jakiegokol­wiek rozmy­cia przy przewijaniu.

16:25 — Bate­ria w tymże  smart­fonie posi­ada pojem­ność 2000 mAh — jest to naj­moc­niejsza bate­ria umieszc­zona w urządze­niu Nokii w his­torii całej firmy

16:27 - Bezprze­wodowe ład­owanie Lumii 920 ma korzys­tać ze stan­dardu Chi. Induk­cyjna pod­stawka stała się faktem.

16:28 — Na scenę wkracza Joe Belfiore z Microsoftu, który przed­stawi dzi­ałanie Win­dows Phone 8

16:32 — Joe właśnie prezen­tuje nam możli­wości dos­tosowywa­nia ekranu głównego w Win­dows Phone 8

16:36 — Pokazano właśnie pracę nowej przeglą­darki inter­ne­towej — obsługuje całkowicie HTML5 oraz automaty­cznie syn­chro­nizuje się z wer­sją desk­topową z Win­dows 8

16:38 - WP8 posi­ada naty­wną funkcję tworzenia screenshotów

16:39 - Joe opub­likował właśnie pier­wszy na świecie screen­shot z WP8 — wrzu­cił go na swo­jego Twittera

16:41 — Teraz pokazy­wane są funkcje fotograficzne — zoomowanie teraz zostało rozwiązane za pomocą pinch-to-zoom

16:43 - Nowoś­cią będą tzw. Lenses — zbiorowisko efek­tów dodawanych do zdjęć

16:45 - Za pomocą Pho­to­Synth możemy tworzyć niesamowite panoramy w 360 stop­ni­ach! Funkcje fotograficzne Win­dows Phone 8 prezen­tują się naprawdę dobrze

16:46 - Sky Drive pozwala na naty­ch­mi­as­tową i automaty­czną syn­chro­niza­cję zdjęć z innymi urządzeni­ami za pomocą Inter­netu. Przydatne!

16:49 - Blink z kolei jest aplikacją, która tworzy zdję­cia pok­latkowe. Joe zas­tosował ją do zro­bi­enia fotki swo­jej twarzy — spośród wielu wyko­nanych fotografii mógł wybrać tę, która spodobała mu się najbardziej.

16:49 –Na scenę wszedł Kevin Shields, który opowie o rewolucyjności Nokii Lumia 920.

16:52  - Zach­walana jest obu­dowa Nokii, do której pro­dukcji zostały wyko­rzys­tane mate­ri­ały najwyższej jakości

16:53  - Kevin uważa, że wyświ­et­lacz zas­tosowany w Nokii Lumia 920 jest najlep­szym ekranem LCD w świecie smartfonów

16:55  - Z dziewięćset­d­wudzi­estki można bezprob­le­mowo korzys­tać w rękaw­iczkach — rzeczy­wiś­cie, zdaje się to sprawdzać rewelacyjnie!

16:56  - Właśnie zademon­strowano bezprze­wodowe ładowanie.

16:57  - Ujawniony został głośnik JBL PowerUp z tech­nologią NFC, który jest piękny! Przy okazji, możemy zauważyć, że Kevin jest fanem zespołu Green Day ;)

16:58  - JBL stworzyło również bezprze­wodowe słuchawki.

17:00 — Nokia Lumia 920 odmówiła posłuszeństwa na prezen­tacji — pod­czas otwiera­nia aplikacji City Lens ekran stał się biały. Urządze­nie zastą­pi­ono inną Lumią 920.

17:03 — Aplikacja Smart Shoot pozwala na usunię­cie rusza­ją­cych się obiek­tów z serii zdjęć. Dzi­ała świetnie!

17:06 - Kevin omawia specy­fikację aparatu fotograficznego w Lumii 920

17:09 - Porów­nano właśnie aparat Nokii Lumia 920 do tego z konkuren­cyjnego smart­fona (SGS III?) Zdję­cia w nocy wyko­nane Lumią oraz sta­bi­liza­cja wideo prezen­tują się oszałamiająco!

17:11 — Zaprezen­towano kole­jny smart­fon! Nokia Lumia 820!

17:13 — Nokia Lumia 820 posi­adać będzie wymi­enne obu­dowy w aż 7 kolorach

17:14 — Także i 820 otrzyma funkcję ład­owa­nia indukcyjnego

17:15 — Na scenę wszedł Stephen Elop, a tuż po nim Steve Ballmer, CEO Microsoftu

17:16 — Ballmer nazywa współpracę z Nokią “kamie­niem milowym”

17:17 - “Ten rok należeć będzie do Win­dowsa — i to zarówno w przy­padku  smart­fonów, tabletów, jak i kom­put­erów oso­bistych” — Mocne słowa Steve Ballmera.

17:19 - Steve wymienia funkcje Win­dowsa Phone 8. Wszys­tko to poz­nal­iśmy już wcześniej, nudy…

17:21 - W tej chwili zaczął prze­maw­iać Stephen Elop, CEO Nokii

17:22 - Mową Elopa zakończyła się cała kon­fer­encja! “Oto Lumia — najbardziej innowa­cyjny smart­fon [tu:seria smart­fonów] na świecie” — takimi słowami pożeg­nał się z widownią.

17:31 - Dziękuję wszys­tkim za uwagę — zarówno tym, którzy wraz ze mną oglą­dali kon­fer­encję na żywo, oraz tym, którzy wyłącznie śledzili moje wpisy. Do zobaczenia! Wkrótce napiszę na spoko­jnie artykuły doty­czące obu zaprezen­towanych Lumii. Jak Wasze wraże­nia po kon­fer­encji? Mnie zaskoczyło, że nie poin­for­mowano o ilości megapik­seli w apara­cie Nokii Lumia 920. Abstrahu­jąc od tego, jestem bardzo zad­owolony z nowych pre­mier Nokii, a wyżej wspom­ni­any smart­fon posi­ada rewolucyjny aparat. Nokia znów udowad­nia, że jeśli chodzi o robi­e­nie zdjęć, nikt nie pro­dukuje lep­szych urządzeń mobilnych.

Ciekawe? Podziel się!