Każda pre­miera nowego urządzenia od Apple niesie ze sobą wiele emocji, podob­nie jest i tym razem. Apple na zbliża­jącej się kon­fer­encji z pewnoś­cią zaprezen­tuje co najm­niej jedno “przeło­mowe” urządze­nie. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jed­nak czy będzie to kole­jny iPhone, nowy iPad, iPod czy może coś zupełnie innego. Wiadomo jed­nak, ile dni pozostało do rozstrzyg­nię­cia zagadki.

Jak donoszą wieści ze świata, Apple wysyła zaproszenia na zbliżają się event który odbędzie się już w przyszłym tygod­niu dokład­nie 12 wrześ­nia o godzinie 19 czasu pol­skiego w San Fran­cisco w Yerba Buena Cen­ter for the Arts . Od samej kon­fer­encji na chwilę obecną oczekuje się naprawdę wiele biorąc pod uwagę poprzed­nie wydarzenia. Sporo mówi się między innymi o 5-generacji iPhone’a, iPadzie mini czy iPodzie Nano 6-generacji. Nie można zapom­nieć również o najnowszej, 6 odsłonie iOS która praw­dopodob­nie jeszcze tego samego dnia zostanie udostęp­niona użytkown­ikom za pomocą pro­gramu iTunes.

Warto zwró­cić również uwagę na samo zaprosze­nie którego grafika przed­staw­ia­jąca dzień kon­fer­encji odbija  ksz­tałt liczby 5 który z pewnoś­cią nie jest nat­u­ral­nym cie­niem rzu­canym przez liczbę 12.

 

Ciekawe? Podziel się!