Wyczeki­wana, piąta odsłona kul­towego już iPhone’a niesie ze sobą wiele emocji jak i oczeki­wać a co za tym idzie wiele plotek doty­czą­cych nie tylko specy­fikacji czy wyglądu samego urządzenia ale i również dedykowanych akce­soriów. Pewne infor­ma­cje świat ujrzy niestety dopiero lub już 12 wrześ­nia. Tym­cza­sem zmuszeni jesteśmy posiłkować się niepotwierd­zonymi infor­ma­c­jami takimi jak niedawny wyciek zupełnie przepro­jek­towanych słuchawek z logiem nad­gryzionego jabłka.

Na wstępie warto zaz­naczyć, że dizajn słuchawek Apple’a nie zmienił się wiele na przestrzeni kilku­nastu ostat­nich lat. Dowo­dem na to może być między innymi fakt niewielkiej zmi­any wzglę­dem poprzed­ników a sam najnowszy model słuchawek wypuszc­zony na rynek w roku 2007 wraz z pre­mierą iPhone’a czy nowego  iPod Shuf­fles nie zmienił się do dziś. Oznacza to więc, że po prawie 6 lat­ach praw­dopodobna może okazać się zmi­ana wyglądu słuchawek na te przed­staw­ione poniżej.

Same słuchawki po raz pier­wszy ujrzały światło dzi­enne za sprawą por­talu inter­ne­towego Tinhte.vn który to już nie raz dostar­czał nam infor­ma­cji nie tylko związanych z pre­mierą nowych zabawek Apple’a ale i również najnowszego topowego mod­elu Sam­sunga, Galaxy SIII, które niestety nie okazały się być do końca prawdziwe.

Charak­terysty­cznym ele­mentem nowych słuchawek stanie się między innymi ich budowa do której wyko­rzys­tano znaną każdemu użytkown­ikowi iSprzętów kon­strukcja uni­body czyli wyłącznie jeden ele­ment tworzący całość bez wyko­rzys­ta­nia łączeń, spawów czy szwów. Sugeru­jąc się również napisem „Designed by Apple in Cal­i­for­nia, assem­bled in Viet­nam” wywnioskować możemy, że za pro­dukcję słuchawek odpowiedzialny będzie zupełnie inny pro­du­cent stacjonu­jący w Wiet­namie a nie tak jak miało to miejsce poprzed­nio czyli w Chinach.

Via & Via

 

 

Ciekawe? Podziel się!