Tech­nolo­gia NFC, która zaw­itała w spec­jal­nej odmi­anie tele­fonu Nokia Lumia 610, pozwala użytkown­ikowi doświad­czyć zupełnie nowego poziomu inter­akcji z otocze­niem. Nokia Poland opub­likowała filmik, na którym pokazuje, że NFC może się sprawdzić także w grach.

NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tion - komu­nikacja bliskiego zasięgu) to przyszłoś­ciowy stan­dard komu­nikacji danych pomiędzy tele­fon­ami i prak­ty­cznie wszys­tkim innym: NFC ma bardzo sze­roki wach­larz zas­tosowań i można je znaleźć nawet w… zabawkowych samo­chodzikach. Po co reso­rakom coś takiego? Cho­ci­ażby po to, aby uru­chomić grę i prze­nieść tym samym zabawę real­nym samo­chodzikiem do świata wirtu­al­nego. Wszys­tko zostało przed­staw­ione na poniższym filmie:

Jest to oczy­wiś­cie jeden z wielu sposobów wyko­rzys­ta­nia komu­nikacji bliskiego zasięgu. Za jej pomocą jesteśmy w stanie płacić smart­fonem niczym kartą zbliże­niową, zmieniać tryb pracy czy odt­warzać muzykę z głośnika Nokia JBL PlayUp.

NFC to coraz bardziej dostępny stan­dard. Coraz więcej nowych urządzeń otrzy­muje wspar­cie dla tej tech­nologii, a nie zdzi­wię się, jak zawita ona na ulice miast, tak jak kody QR. Komu­nikacja zbliże­niowa zaw­itała już między innymi do następu­ją­cych tele­fonów: Nokia Lumia 610 NFC, Nokia 808 Pure­View, Nokia N9, Nokia C7 czy Nokia 700. Praw­dopodob­nie wszys­tki nad­chodzące Nokie z serii Lumia otrzy­mają ten standard.

 

Ciekawe? Podziel się!