Pogłoski wskazują, że nad­chodzące smart­fony Nokii z serii Lumia  mogą otrzy­mać możli­wość bezprze­wodowego ład­owa­nia induk­cyjnego dzięki spec­jal­nej pod­stawce. Brzmi interesująco?

O bezprze­wodowym ład­owa­niu tele­fonów komórkowych mogliśmy usłyszeć już nie raz, lecz takie rozwiązanie wciąż jest niesamowicie ekstrawa­ganckie i nie korzysta z tego prak­ty­cznie nikt. Czy Nokia sprawi, że coś w tej kwestii się zmieni?

Takiego zda­nia jest właś­ci­ciel pro­filu na Twit­terze nazy­wa­jącego się evleaks, który umieś­cił ren­der przed­staw­ia­jący stację. Uważam, że prezen­tuje się ona naprawdę ład­nie. Na obrazku odnaleźć można także dwie z nad­chodzą­cych Nokii. Abstrahu­jąc od tego, czy mamy do czynienia z fejkiem, czy aut­en­ty­czną infor­ma­cją, skupmy się na samym ładowaniu.

Bezprze­wodowe ład­owanie opiera się na zjawisku indukcji elek­tro­mag­ne­ty­cznej i wydaje się być intere­su­jącą tech­nologią. Niestety, nie jest pozbaw­ione wad. Przede wszys­tkim, czas ład­owa­nia baterii takim sposobem może się wydłużyć, a samą pod­stawkę i tak należy pod­piąć do kon­taktu, co sprawia, że nowinka może może być zbyteczna — i tak nie uwolni nas ona od kabli. Ja oso­biś­cie swo­jego smart­fona zasilam na łóżku, gdzie — moim zdaniem — lep­iej się sprawdzi kabel.

Dane na temat ist­nienia takiej ład­owarki potwierdza inny prze­ciek, według którego Nokia Lumia 920 otrzyma możli­wość ład­owa­nia bez kabli.

Jakie jest wasze zdanie na temat ład­owa­nia bezprze­wodowego? Przyszłoś­ciowa tech­nolo­gia, utrud­ni­acz życia czy może zwykły gadżet?

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!