Parę dni temu JBL pokazał światu swoje nowe głośniki pow­stałe przy współpracy z Nokią. W sieci pojawił się filmik, na którym możemy podzi­wiać ich dzi­ałanie w pełniej krasie.
 

 

Głośniki Nokia JBL PlayUP są ciekawe głównie z powodu zas­tosowanych w nich sposobów łączności z innymi urządzeni­ami. Nic nie stoi co prawda podłączyć do nich trady­cyjnym kablem dowolny tele­fon bądź odt­warzacz MP3, lecz te głośniki zostały stwor­zone z myślą o łączności bezprze­wodowej za pomocą NFC i Blue­tooth. Dzięki NFC możliwe stało się odt­warzanie muzyki poprzez poje­dyncze przyłoże­nie smart­fona w bezpośred­nim sąsiedztwie PlayUpa. Wszys­tko zdaje się prze­b­ie­gać szy­bko i bardzo wygod­nie, co zasługuje na pochwałę.

Nokia JBL PlayUp wyko­rzys­tuje unika­tową tech­nologię emi­towa­nia dźwięków w każdym kierunku dookoła głośnika, dzięki której muzyka będzie słyszalna dla każdego. Podobne rozwiązanie znalazło się w poprzed­niku - Nokia Play 360°.

Głośniki stwor­zone zostały z myślą o nad­chodzą­cych smart­fonach Nokia Lumia (lecz obecne tele­fony, jak np. Nokia N9 również mogą korzys­tać z dobrodziejstw NFC) i charak­teryzują się żywymi kolorami — żół­tym, cyjankowym oraz bardziej trady­cyjnymi czarnym i białym.Trzeba przyz­nać, że prezen­tują się bardzo atrak­cyjnie i ich desig­nowi nie można nic zarzucić.

Niestety, wadą głośników ma być ich wysoka cena — 149 €.

Via

Ciekawe? Podziel się!