Mul­ti­task­ing, zwany również jako wielozadan­iowość, to możli­wość otwiera­nia wielu aplikacji naraz. Nie jest żad­nym wyczynem odpale­nie kilku z nich w jed­nym momen­cie na każdym nowym smart­fonie, lecz co powiecie na 43 pro­gramy w tle na tele­fonie Nokia 808 Pure­View? Robi wraże­nie!

 

 


Szcz­erze, jestem w małym szoku. Moja pocz­ciwa Motorola Defy o podob­nej specy­fikacji pracu­jąca na Androidzie 2.3.7 potrafi zamknąć przeglą­darkę Opera Mobile nawet po chwilowym przełącze­niu się na What­sAppa, a 43 aplikacje to dla niej kom­pletna abstrakcja. Jak na dłoni widać, że Zielony Robo­cik ma jeszcze dużo do roboty w kwestii opty­mal­iza­cji. Jak się okazuje, Nokia 808 Pure­View radzi sobie bez najm­niejszego prob­lemu z tak olbrzymią iloś­cią rozpoczę­tych pro­cesów. Tele­fon nawet nie laguje w najm­niejszym stopniu!

Co prawda autor testu otworzył jedynie małe, lekkie aplikacje (żad­nych gier, naw­igacji, przeglą­darek), lecz i tak mamy do czynienia z nie lada osiąg­nię­ciem. Wszys­tkie apki dzi­ałały sprawnie, można było bezprob­le­mowo się między nimi przełączać oraz wejść w menedżer aplikacji.

Przed­staw­iona Nokia 808 Pure­View pracuje pod kon­trolą Sym­biana Belle FP1, który jest obec­nie najnowszym buil­dem na ten tele­fon. Jej sercem jest jed­nordzeniowy pro­ce­sor w architek­turze ARM 11 o tak­towa­niu 1,3 GHz, a wspier­ają go 512 MB pamięci RAM oraz akcel­er­a­tor graficzny 2D/3D.

Czy wśród Was są jacyś posi­adacze tego smart­fona? Sprawdź­cie, czy uda Wam się pobić ten wynik ;)

Via

Ciekawe? Podziel się!