W sys­temie Win­dows Phone 7 na pasku powiadomień możemy znaleźć różne infor­ma­cje pod postacią ikonek. Więk­szość z nich wydaje się oczy­wista, lecz znacze­nie niek­tórych z nich może być tajem­nicą dla niejed­nego użytkown­ika. Poniżej zamieszczam wytłu­macze­nie wszys­t­kich ikon.

Znakomita moc syg­nału sieci komórkowej. Moc syg­nału zależy od wielu czyn­ników, jak np. odległość od nada­jnika czy miejsce, w którym się znajdujemy.

Dobra moc syg­nału sieci komórkowej.

Prze­ciętna moc syg­nału sieci komórkowej.

Słaba moc syg­nału sieci komórkowej.

Bardzo słaba moc syg­nału sieci komórkowej.

Moc syg­nału sieci komórkowej bliska zeru.

Całkow­ity brak syg­nału sieci komórkowej.

Akty­wny tryb samolo­towy. To oznacza, że tele­fon posi­ada wyłąc­zone wszys­tkie sposoby łączności — GSM, Wi-Fi, Blue­tooth etc.

Brak karty SIM. Uniemożli­wia to oczy­wiś­cie wykony­wanie połączeń głosowych oraz pisanie wiado­mości tekstowych.

Karta SIM została zablokowana. Aby ją odblokować, należy wpisać poprawny kod PIN.

 

Akty­wna sieć tele­fon­iczna w stan­dard­zie GPRS, zwanym również jako 2G. W usłu­gach inter­ne­towych nie sprawdza się zbyt dobrze, gdyż ofer­uje niskie pręd­kości przesyłu danych.

Akty­wna sieć tele­fon­iczna w stan­dard­zie EDGE, zwanym również jako 2,5G. Szyb­sza od GPRS, lecz wciąż wiele usług inter­ne­towych może dzi­ałać powoli.

Akty­wna sieć tele­fon­iczna w stan­dard­zie UMTS, zwanym również jako 3G. Jej szy­bkość sprawia, że dobrze się nadaje do przeglą­da­nia Internetu.

Akty­wna sieć tele­fon­iczna w stan­dard­zie HSDPA/HSUPA, zwanym również jako 3,5G. Ofer­uje bardzo dobre pręd­kości przesyłu danych.

Akty­wna sieć tele­fon­iczna w stan­dard­zie WiMAX.

Akty­wna sieć tele­fon­iczna w stan­dard­zie LTE.

Akty­wna sieć tele­fon­iczna w stan­dard­zie 1xRTT. Nie wys­tępuje w Polsce.

Akty­wna sieć tele­fon­iczna w stan­dard­zie EVDO. Nie wys­tępuje w Polsce.

Akty­wna sieć tele­fon­iczna w stan­dard­zie EVDV. Nie wys­tępuje w Polsce.

 

Funkcja przekierowywa­nia połączeń jest włączona.

Tele­fon zna­j­duje się w roamingu.

Ustanowione zostało połącze­nie z siecią Wi-Fi. Gdy tele­fon próbuje naw­iązać połącze­nie, ikonka jest animowana.

Tele­fon posi­ada włąc­zoną obsługę Wi-Fi, lecz nie uzyskał połączenia.

Przesyłanie danych udostęp­nione zostało dla innych urządzeń poprzez Wi-Fi.

Włąc­zona została łączność Bluetooth.

Udostęp­ni­anie bieżącej lokaliza­cji tele­fonu aktywne.

 

Tryb wibracji aktywny.

Tryb cichy aktywny.

 

Klaw­isz Shift włączony.

Blokada klaw­isza Shift włączona.

Klaw­isz Fn włączony.

Blokada klaw­isza Fn włączona.

Bieżący język klaw­iatury to ang­iel­ski (Amer­i­can Eng­lish). Litery różnią się w zależności od wybranego języka.

 

Ład­owanie baterii w toku

Bate­ria została w pełni naład­owana, a tele­fon wciąż jest podłąc­zony do ładowarki.

Bate­ria w pełni naładowana.

Wysoki poziom energii baterii.

Średni poziom energii baterii.

Niski poziom energii baterii. Zaleca się jak najszyb­sze podłącze­nie tele­fonu do ładowarki.

Bate­ria na wycz­er­pa­niu. Tele­fon wkrótce się wyłączy w przy­padku niepodład­owa­nia go.

Niez­nany poziom energii baterii.

Tryb oszczędza­nia baterii jest włączony.

 

Via

Ciekawe? Podziel się!