Wczo­raj co prawda Sam­sung pokazał nam sporo ciekawych nowości, lecz nie tylko on zamierza powal­czyć o klien­tów nowymi smart­fon­ami. Zapowiada się, że 5 wrześ­nia Nokia zag­waran­tuje nam na swo­jej kon­fer­encji nie mniejsze emocje. Tym­cza­sem do sieci wyciekło kole­jne zdję­cie niezi­den­ty­fikowanej komórki fińskiego producenta.

Niestety, nie wiemy o niej kom­plet­nie nic po za tym, co widać na fotografii. Niestety, została ona wyko­nana w poś­piechu i jakoś­ciowo prezen­tuje się wręcz fatalnie.

Fotografia została opub­likowana na chińskim por­talu społecznoś­ciowym Sina Weibo przez nie­jakiego Zhanga Hao­Jun. Owe zdję­cie opisał jako: “Nowa Nokia WP8”. Zatem mamy do czynienia  z kole­jnym urządze­niem pracu­ją­cym na Win­dows Phone 8!

Wygląda na to, że żółć stanie się nowym kolorem iden­ty­fiku­ją­cym nad­chodzące Nokie Lumia. Wcześniej mieliśmy okazję widzieć już żółtą Nokię Phi oraz… głośniki od JBL.

Co jed­nak widz­imy na zdję­ciu? Obu­dowę o ksz­tał­cie przy­pom­i­na­ją­cym nieco pier­wsze gen­er­acje iPhone’ów, oraz aparat z (tak przy­na­jm­niej wnioskuję) lampą błyskową.

Jakiś czas temu wyciekło zdję­cie przed­staw­ia­jące przedni panel należący do Nokii. Czyżby należał do właśnie tego mod­elu? Według mnie tak.

Całość nie prezen­tuje się spek­taku­larnie — praw­dopodob­nie będzie to kole­jna Nokia z niskiej bądź śred­niej półki, której atutem okaże się korzystna cena.

Via

Ciekawe? Podziel się!