„Things are about to change” — takie hasło towarzyszyć będzie nad­chodzącej kon­fer­encji Nokii i Microsoftu, która odbędzie się już 5 wrześ­nia. Finowie podsy­cają atmos­ferę krótkim filmikiem.

 

Wygląda na to, że Nokia stara się przekonać nas, że planuje pokazać nam wkrótce coś naprawdę wyjątkowego. Co konkret­nie?
 

 

Film przed­stawia młodą dziew­czynę jadącą na row­erze w pobliżu bliżej niezi­den­ty­fikowanego akwenu. Całość wygląda na mate­riał nagrany tele­fonem komórkowym — czyżby było to jedno z nad­chodzą­cych urządzeń? Nad­morskie otocze­nie i gest fali wyko­nany przez dziew­czynę mogłyby sug­erować, że będziemy mieć do czynienia ze wzmoc­nionym, wodoo­d­pornym tele­fonem, lecz zapewne jest to tylko moja stwor­zona na siłę teo­ria, która raczej nie pokryje się z rzeczywistością ;)

Wiele wskazuje na to, że Nokia zaprezen­tuje 3 mod­ele nowych smart­fonów. Czy będą to urządzenia oparte na nad­chodzącej plat­formie Win­dows Phone 8, czy jed­nak może coś wyko­rzys­tu­jącego obecne rozwiąza­nia? Nie wiem, czy na tę chwilę jest sens pro­dukcji nowych Win­dows Phone-ów 7, lecz zawsze możemy wyczeki­wać także fotograficznego tele­fonu z Sym­bianem na pokładzie.

Mod­elem, na który świat czeka z niecier­pli­woś­cią najbardziej, jest z pewnoś­cią Nokia Lumia korzys­ta­jąca z tech­nologii Pure­View. Czy są na to szanse? Pro­ce­sory Snap­dragon S4 wspier­ają co najwyżej aparaty o matrycy 20 Mpix, a przy takiej rozdziel­czości Pure­View nie osiągnęłoby wyczeki­wanych rezultatów.

Czego Wy oczeku­je­cie po kon­fer­encji? Zapraszam do dyskusji w tym miejscu.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!