Już jakiś czas temu mogliśmy usłyszeć o czarnej wer­sji smart­fona Sam­sung Galaxy S III. Dziś została ona ofic­jal­nie zapowiedziana w towarzys­t­wie trzech innych, wcześniej niez­nanych odmian kolorystycznych.

Sam­sung Galaxy S III w momen­cie pre­miery wydany został w dwóch kolorach — Peb­ble Blue oraz Mar­ble White (ciem­non­iebieskim oraz białym). W celu lep­szej sprzedaży dopiero teraz pro­du­cent postanowił udostęp­nić tego samego smart­fona w nowych wer­s­jach obudowy.

Są to: “Amber Gold Brown”, “Gar­net Red”, “Sap­phire Black” oraz “Tita­nium Gray”, czyli kole­jno: brą­zowy, czer­wony, czarny i szary.

Sam­sung tłu­maczy, że nowe kolory zostały stwor­zone w inspiracji o naturę. Dokład­niej: w opar­ciu o naj­cen­niejsze zasoby Ziemi. Fajna gadka, nie ma to jak dodawać zbędną ide­ologię do banal­nych tematów ;)

Wychodzi na to, że Sam­sung zaofer­ował nam łącznie aż 6 odmian kolorysty­cznych. Jest to imponu­jący wynik.

Na początku sierp­nia czarny Sam­sung Galaxy S III został uch­wycony na zdję­ci­ach w Lon­dynie. Jak widać, nie kła­mały i już wkrótce będziemy mogli zakupić naj­moc­niejszego kore­ańskiego czterordzeniowca u oper­a­torów i w sklepach. Jeśli jesteś­cie zain­tere­sowani — rozglą­da­j­cie się, jest spora szansa, że w najbliższym cza­sie ujrzy­cie nowe odmi­any Trze­ciej Galak­tyki w nad­wiślańskim kraju.

Via

Ciekawe? Podziel się!