Kilka dni temu Nokia opaten­towała wygląd nad­chodzącego mod­elu Nokia Lumia Phi, dołącza­jąc rzuty przed­staw­ia­jące ten smart­fon z różnych stron. Nie od dziś wiadomo, że his­to­ria lubi się pow­tarzać — Nokia paten­tuje kole­jną Lumię z Win­dows Phone 8. Czy to Arrow?

Do tej pory Nokia Lumia Arrow była bardzo tajem­niczym urządze­niem, o którym nie wiedzieliśmy zupełnie nic. Teraz możemy wyciągnąć parę wniosków na pod­stawie szkiców.

Można stwierdzić, że mamy do czynienia z następcą Nokii 610 lub 710. Arrow otrzyma wyświ­et­lacz o przekąt­nej nie więk­szej niż 3,7″, ładną bródkę z klaw­iszami funkcyjnymi pod nim oraz aparat z lampą błyskową. Więcej infor­ma­cji się nie dopa­trzyłem. Oczy­wiś­cie, całoś­cią będzie zarządzać Win­dows Phone 8.

Czy urządze­nie jest ładne? To z pewnoś­cią kwes­tia gustu. Nie posi­ada jed­nak tak wyrazis­tego stylu, co np. Nokia N9, którego jestem zwolennikiem.

Kiedy możemy spodziewać się pre­miery tego tele­fonu komórkowego? Nie będziemy zmuszeni długo czekać — 5 wrześ­nia odbędzie się wspólna kon­fer­encja Nokii i Microsoftu, na której na pewno zostaną zaprezen­towane nowe mod­ele smart­fonów opar­tych na Win­dows Phone 8. Mówi się, że będą to co najm­niej 3 urządzenia. Byłoby bardzo dzi­wne, gdyby wśród nich zabrakło Arrowa. Zatem czekamy!

Via

Ciekawe? Podziel się!