W dzisiejszym dniu Nokia wydała aktu­al­iza­cję Nokia Belle Refresh. W tym newsie zaprezen­tuję, jak owe uak­tu­al­nie­nie prezen­tuje się na fotograficznym smart­fonie, jakim jest Nokia N8.

Jeśli tylko posi­ada­cie tele­fon objęty aktu­al­iza­cją do Nokia Belle Refresh, zachę­cam Was do zain­stalowa­nia nowej wer­sji opro­gramowa­nia. Prezen­tuje się ciekawie i — jak wskazuje sama jej nazwa — rzeczy­wiś­cie odświeża komórkę.

Aktu­al­iza­cja dostępna jest dla następu­ją­cych tele­fonów: Nokia N8Nokia E7Nokia C7Nokia C6-01, Nokia X7 i Nokia Oro

Pełna lista zmian dla mod­elu Nokia N8 wygląda następująco:

 • Nokia Belle 111.040.1511
 • Przeglą­darka inter­ne­towa w wer­sji 8.3
  Pełne wspar­cie dla HTML5
  Usługi offline
 • Nokia Maps Suite 3.09
  Wyszuki­wanie głosowe dla Maps & Drive
  Wyświ­et­lanie zdjęć na mapach
  Nakierowywanie wielop­unk­towe
  Wyszuki­wanie pob­lis­kich miejsc z ekranu home­screen
  Trans­port pub­liczny zin­te­growany z infor­ma­c­jami linii i odlotów
 • Nokia Social zak­tu­al­i­zowane do 1.5:
  Automaty­czne linkowanie do Face­booka i Twit­tera
  Nowe widżety
  Popraw­iona wyda­jność
  Prze­mod­e­lowany szablon aplikacji
 • Fotograficzne aplikacje dla Nokii N8
  Bi Screen
  Col­orize IT
  PlayTo
  Widżet galerii (ściana zdjęć)
 • QT4.8
 • Usługi Ovi przemi­anowane na usługi Nokia
 • Ulep­szony odt­warzacz muzy­czny
  Odświeżony widok “Teraz odt­warzane”
  Listy podzielone na zakładki
  Nowy widok artysty
  Play & Pause from z rozwi­janej belki górnej (wyłącznie sam sta­tus, bez przełączników)
 • Nowe widżety
  Zegar, anal­o­gowy, duży
  Zegar, mechan­iczny
  Zegar, tekst
  Kalen­darz, widok ter­mi­narza
  Widżet RSS
  Zakładki
  Kon­takt poje­dynczy (poprawki społecznoś­ciowe)
  Kon­takt, grupa (poprawka wspar­cia grupy)
  Odt­warzacz muzyki, średni
  Pogoda, teraz
  Prog­noza pogody
  Moja lokacja
  Widżet społecznoś­ciowy
  Face­book, najważniejsze wydarzenia
  Face­book
  Twit­ter
  Licznik danych sieciowych
  Wyszuki­wanie
  Email
  Gale­ria
  Notatki
  Email, szczegółowy
  Przełączniki (2G/3g, offline, cichy, BT, telefon)

 

Sama aktu­al­iza­cja waży 12 MB, lecz poprzez Nokia PC Suite pobrana zostanie paczka ważąca 350 MB. Zain­stalować ją można poprzez OTA.

Poniżej umieszczam film video prezen­tu­jący w akcji Nokia Belle Refresh oraz galerię:

 

Via

Ciekawe? Podziel się!