HTC Proto to szykowany od jakiegoś czasu następca HTC One V. Pisal­iśmy o nim już wcześniej, lecz dopiero teraz możemy się dowiedzieć, jak będzie wyglądać.

No, w każdym razie o wiele lep­iej od obec­nego low-endowego HTC One V. CPU nad­chodzącej komórki to dwur­dzeniowe MSM 8225 1 GHz, które pomimo iden­tycz­nego tak­to­wa­nia jak w obec­nym mod­elu, spra­wuje się znacz­nie lep­iej. Sporą zmi­aną będzie też powięk­sze­nie wyświe­tla­cza do czte­rech cali. Proto ma posia­dać wspar­cie Beats Audio, co może być zaska­ku­jące z uwagi na to, że pro­du­cent z Taj­wanu posta­no­wił jakiś czas temu sprze­dać swoje udzi­ały tej firmy. Pozostałe dane tech­niczne mają pozostać niezmienione.

Dla przy­pom­nienia, obecny One V posi­ada 512 MB pamięci RAM, jed­nor­dze­niowy pro­ce­sor Snap­dra­gon MSM8255 1GHz, aparat 5 Mpix oraz kom­pak­towy ekran 3.7″ o roz­dziel­czo­ści 480 x 800 pik­seli. Mimo, że urzą­dze­nie w nor­mal­nym użyt­ko­wa­niu spra­wuje się cał­kiem nie­źle, to o bar­dziej poważ­nych zasto­so­wa­niach i wyma­ga­ją­cych grach należy zapom­nieć. Proto na tej płaszczyźnie poradzi sobie zde­cy­dowanie lepiej.

Bardzo przy­padł mi do gustu nowy wygląd tele­fonu. Nie zna­jdziemy już charak­terysty­cznej bródki, a całość wygląda niemal iden­ty­cznie, jak inny model pro­du­centa — HTC Desire V. Zmienione zostały wyłącznie kolory — zami­ast bieli otrzy­mamy intrygu­jącą czerń. Grubość obu­dowy wynosi 9,62 mm, co jest niezłym wynikiem.

Kiedy możemy spodziewać się ofic­jal­nej prezen­tacji HTC Proto?  Praw­dopodobną datą wydaje się być 29 wrześ­nia, kiedy to odbędą się berlińskie targi IFA.

Ciekawe? Podziel się!