Ostat­nie prze­cieki doty­czące przyszłości rodziny Lumia odnoszą się wyłącznie do mod­elu Nokia Lumia Phi. Ser­wis The Verge podaje, że do dołączą do niej dwa kole­jne urządzenia — Arrow oraz Atlas.

O smart­fonie Nokia Lumia Phi do tej pory wiemy tylko tyle, że będzie on następcą naj­moc­niejszego obec­nie tele­fonu tego pro­du­centa, jakim jest Nokia Lumia 900. Otrzyma więk­szy ekran (w przy­bliże­niu 4,7″), moduł NFC, a także zupełnie nowe wer­sje kolorysty­czne, wśród których na pewno zna­jdzie się żółta. To właśnie ten model ma zostać królem Win­dows Phone’ów, a w USA będzie ofer­owany wyłącznie przez AT&T.

Oprócz Phi, na rynek ma wkroczyć smart­fon ze śred­niej półki, Nokia Lumia Arrow. Według doniesień, na rynku amerykańskim zostanie on wprowad­zony do sprzedaży przez oper­a­torów AT&T oraz znane również w Polsce T-Mobile.

Bardzo podob­nym mod­elem ma być Nokia Lumia Atlas. Praw­dopodob­nie otrzyma taką samą lub zbliżoną specy­fikację co Lumia Arrow, lecz ma pojawić się później. Ten smart­fon dostępny będzie w sieci Verizon.

Nazwy powyższych tele­fonów jeszcze nie są stupro­cen­towo pewne i mogą ulec zmianie.

Czy infor­ma­cja okaże się prawdziwa? Ja radz­iłbym jed­nak pod­chodzić do niej z dys­tansem, choć jakiś czas temu Inter­net obiegło zdję­cie przed­niego pan­elu należącego do niez­nanej Nokii. Wszys­tko wyjaśni się 5 wrześ­nia, pod­czas wspól­nej kon­fer­encji Nokii i Microsoftu.

Via

Ciekawe? Podziel się!