Jeśli Twoim hobby jest węd­karstwo, na pewno zain­tere­suje Cię aplikacja o nazwie Węd­karz. Z pewnoś­cią ułatwi ona połów ryb, zwłaszcza początkującym.

Nie każdy jest urod­zonym węd­karzem. Sam przekon­ałem się o tym wiele lat temu, gdy postanow­iłem się zabrać za łowie­nie. Moje umiejęt­ności spraw­iły, że nie złow­iłem ani jed­nej ryby. Wtedy jeszcze nikt nie słyszał o smart­fonach, lecz być może, gdy­bym sko­rzys­tał wów­czas z pro­gramu Węd­karz, być może zmieniłbym postrze­ganie tego hobby.

Zaw­iera ona mnóstwo cen­nych infor­ma­cji: począwszy od sposobów łowienia ryb, poprzez leksykon rybny a skończy­wszy na prowadze­niu dzi­en­nika połowów. Poniżej zamieszczam notkę, która zna­j­duje się w Mar­ket­place:

Aplikacja zapew­nia dostęp do wszys­t­kich ryb wys­tępu­ją­cych w Polsce które można łowić według reg­u­laminu połowu ryb ustalonego przez PZW oraz ryb chro­nionych. Każda ryba jest zaprezen­towana dzięki zdję­ciu, opisowi ryby oraz infor­ma­c­jami o poży­wie­niu, rozrodzie, środowisku nat­u­ral­nym, wymi­arze i okre­sie ochron­nym. Prócz podręcznego spisu ryb aplikacja pozwala zapoz­nać się (przy­pom­nieć sobie) z reg­u­laminem ama­torskiego połowu ryb. Nową funkcjon­al­noś­cią jest Dzi­en­nik połowów. Możemy w nim tworzyć nowe połowy i do każdego połowu dodawać ryby. Pon­adto aplikacja zaw­iera kalen­darz brań oraz kilka różnych infor­ma­cji doty­czą­cych wędkarstwa.PS. Proszę o wyrozu­mi­ałość przy oce­nie :) W razie jakichkol­wiek sug­estii, aplikacja umożli­wia skon­tak­towanie się ze mną. Zachę­cam do pobierania :)

Miłe jest to, że pro­gram został stwor­zony przez pasjonata, a nie masową wytwórnię aplikacji. Dzięki temu ma on zapewnione wspar­cie i aktu­al­iza­cje.
 

 

Węd­karz dostępny jest na wszys­tkie tele­fony pracu­jące na sys­temie Win­dows Phone 7. Nie ważne, czy Twoja komórka to tania i kom­pak­towa Nokia Lumia 610, czy potężna Nokia Lumia 900 — na każdym z nich pro­gram będzie dzi­ałać równie sprawnie, za co należą się brawa. Pobrać go można bezpłat­nie klika­jąc w ten link, bądź — jak zawsze — korzys­ta­jąc z poniższego kodu QR:
QRCode

Ciekawe? Podziel się!