Nokia Devel­op­ers’ Chal­lenge to konkurs, który skierowany został przede wszys­tkim dla pro­gramistów, wiz­jon­erów oraz  po prostu ludzi kreaty­wnych i pomysłowych. Za przesłanie włas­nej aplikacji bądź pomysłu na nią można otrzy­mać bardzo ciekawe nagrody: 10 000 zł, tele­fony Nokia Lumia oraz wycieczki do Finlandii.

Jeśli jesteś­cie zain­tere­sowani wzię­ciem udzi­ału w konkur­sie, zachę­cam Was do przeczy­ta­nia poniższej notki od Nokii:

Miło nam poin­for­mować, że trze­cia edy­cja Nokia Devel­op­ers’ Chal­lenge cieszy się dużym zain­tere­sowaniem. Do dziś odno­towal­iśmy ponad 500 zgłoszeń w różnych kat­e­go­ri­ach. Ta edy­cja jest wyjątkowa, ponieważ Nokia zaprasza do konkursu dewelop­erów i wiz­jon­erów zain­tere­sowanych plat­formą Win­dows Phone. Pro­gramiści mogą zgłosić do konkursu zarówno autorskie aplikacje, które już są dostępne w Mar­ket­place, jak i zupełnie nowe, doty­chczas nie prezen­towane. Dodatkowo Nokia nagradza również tych, którzy choć nie mają wiedzy pro­gramisty­cznej, mają nietuzinkowy pomysł na aplikację.

Przy­pom­i­namy, że uczest­nicy konkursu mogą zgłaszać swoje aplikacje i pomysły do końca sierp­nia. Wystar­czy zare­je­strować się na stronie http://developerschallenge.pl  i wypełnić for­mu­larz zgłoszeniowy. Na autora naj­ciekawszej aplikacji czeka 10 000 PLN. Lau­reaci drugiego, trze­ciego i czwartego miejsca będą mieli okazję odwiedzić Nokia House w Fin­landii, gdzie spotkają się z dewel­op­erami firmy Nokia. Z kolei najlepsi pomysło­dawcy otrzy­mają tele­fony Nokia Lumia: 610, 710, 800, 900. Ich kon­cepcje mogą zostać wyko­rzys­tane przez firmę Nokia przy okazji opra­cowywa­nia kole­jnych rozwiązań mobil­nych ułatwia­ją­cych życie codzienne.

Jeśli uważa­cie, że jesteś­cie w stanie stworzyć coś ciekawego i przy­dat­nego czy nietuzinkowego i kom­plet­nie odjechanego, zapraszam na prawdę zapraszam do udzi­ału w konkur­sie, gdyż nagrody prezen­tują się świet­nie. Jeśli jed­nak nie czu­je­cie się na siłach w kwestii tworzenia/wymyślania aplikacji, wciąż może­cie otrzy­mać jedną z czterech Nokii Lumia 800. Wystar­czy, że w dni­ach 03.09 — 01.10 będziecie oce­niać i komen­tować zgłos­zone przez innych programy.

Ciekawe? Podziel się!