Alberto Tor­res, spec­jal­ista od MeeGo właśnie trafił do znanej firmy zaj­mu­jącej się głównie pro­dukcją lap­topów oraz drukarek. To może zwias­tować mocne wejś­cie HP w seg­ment urządzeń mobilnych.

Hewlett-Packard już rok temu postanow­iła nas zaatakować swoim tabletem Touch­Pad. Niestety, nie odniósł żad­nego sukcesu. Pra­cował pod kon­trolą mało pop­u­larnego webOS 3.0 a rozwiąza­nia konkurencji, jak np. Motorola Xoom czy iPad okazały się po prostu lep­sze. Leo Apotheker, były CEO HP, postanowił darować sobie pro­dukcję kole­jnych tabletów, lecz obecna dyrek­tor gen­er­alny tej firmy, Meg Whit­man, ma odmi­enne zdanie w tej kwestii.

Postanow­iła ona utworzyć dział zaj­mu­jący się pro­dukcją urządzeń mobil­nych. Praw­dopodob­nie jego zakres obe­jmą tylko i wyłącznie tablety, lecz w razie ewen­tu­al­nego sukcesu rynkowego jestem wręcz pewien, że firma zajmie się także i smart­fon­ami. Na czele wydzi­ału stanie Alberto Tor­res, który przez 7 lat pra­cował pra­cował dla Nokii, a jego final­nym stanowiskiem było dowodze­nie sekcją zaj­mu­jącej się sys­te­mem MeeGo. Odszedł, gdy Stephen Elop postanowił całkowite prze­jś­cie na Win­dows Phone 7.

Dla przy­pom­nienia, 2 lata temu za sporą sumę HP zakupiło Palm, lecz do tej pory można uważać tę inwest­y­cję za nietrafioną. W najbliższych miesią­cach jed­nak to może się zmienić i współpraca obu firm zaowocuje sporymi zyskami. Lecz czy na rynku domi­nowanego przez Apple, Asusa i chińską tandetę jest jeszcze miejsce dla nowego gracza? Czas pokaże.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!