Podobają mi się ostat­nie dzi­ała­nia panów od Sony. Zapowiadają sporo ciekawych smart­fonów (Xpe­ria TX) oraz tabletów (Xpe­ria Tablet), a przy tym nie zapom­i­nają o swoich starszych modelach. 

Posi­adacze Sony Xpe­ria P, szerzej znanej jako “tej mniejszej Xperii S” do tej pory byli zmuszeni do pra­cow­a­nia na sys­temie Android 2.3 Gin­ger­bread. Intere­su­jąca i efek­towna nakładka sys­te­mowa od pro­du­centa co prawda spraw­iła, że nie było to wielkim manka­mentem, lecz mimo wszys­tko ta wer­sja wciąż nie może się rów­nać z Ice Cream Sand­wich 4.0. Sony poin­for­mowało, że od wczo­raj pracuje nad aktu­al­iza­cją do lodowej kanapki do tego mod­elu telefonu.

Pro­ces aktu­al­iza­cji ma potr­wać kilka tygodni, lecz moim zdaniem Japończycy zapragną podarować nam update jeszcze w tym miesiącu. Wprowadzi ona szereg zmian, a między innymi będą to:

  • Nowe aplikacje mul­ti­me­di­alne – “WALKMAN”, “Album” oraz “Filmy”
  • Dłuższy czas czuwa­nia o nawet 4 godziny
  • Ekran blokady o zwięk­szonej funkcjonalności
  • Widżety z możli­woś­cią zmi­any rozmiarów
  • Usprawnione zarządzanie pobiera­nia danych internetowych
  • Przy­cisk z ostat­nio otwartymi aplikacjami

Do tej pory Xpe­ria UXpe­ria Sola i Xpe­ria Go również nie otrzy­mały jeszcze aktu­al­iza­cji do Androida 4.0 Ice Cream Sand­wich. O ewen­tu­al­nych update’ach pro­du­cent poin­for­muje po ukończe­niu prac nad Xperią P.

Gdy aktu­al­iza­cja zostanie wydana, posi­adacze Xperii P będą mogli ją pobrać z poziomu ustaw­ień telefonu.

Via/Via

 

Ciekawe? Podziel się!