Chris Weber, pra­cownik Nokii do spraw mar­ketingu i sprzedaży radzi Sam­sun­gowi, by ten strzegł się Finów. Powo­dem jest nad­chodząca gen­er­acja Lumii.

Dzisiejszego dnia Pan Weber na swoim Twit­terze postanowił umieś­cić następu­jący wpis:

CWe­ber­at­Nokia: Sam­sung take note, next gen­er­a­tion Lumia com­ing soon.#nokia

Powyższy cytat można przetłu­maczyć na nasz język następująco:

CWe­ber­at­Nokia: Sam­sung, przyjmij do wiado­mości, że następna gen­er­acja Lumii wkrótce nad­chodzi. #nokia

Ten zadziorny twitt przed­stawia Webera jako osobę, która wierzy, że nad­chodzące Nokie mają powal­czyć z najwięk­szym obec­nie pro­du­cen­tem tele­fonów komórkowych. Czyżby Lumie oparte na Win­dows Phonie 8 rzeczy­wiś­cie wygryzły Sam­sunga z roli rynkowego monop­o­listy? To byłoby niezwykle trudne do wyko­na­nia, lecz ostat­nio coraz częś­ciej odnoszę wraże­nie, że w tej branży wszys­tko jest możliwe.

Możliwe jest także, że wpis zaw­iera gierkę słowną. Note w tym przy­padku oznacza zapisanie czegoś, przyję­cie do wiado­mości, lecz być może chodzi również o naw­iązanie do Sam­sunga Galaxy Note. Jeśli tak, wychodzi na to, że Fin­land­czycy zamierzają wprowadzić do sprzedaży własny tableto­fon. Nokia nie ma na tym polu żad­nego doświad­czenia (zarówno jeśli chodzi o tablety, jak i prze­rośnięte smart­fony), więc musi­ałaby się bardzo postarać, aby dokopać Note’owi, który mod­elem pier­wszej gen­er­acji wypra­cował sobie świetną renomę.

Czy chodzi o tableto­fon, czy może po prostu o “zwykłe” smart­fony, myślę, że warto poczekać na propozy­cje Nokii. Obecna sytu­acja finan­sowa firmy wręcz wymaga poświęceń i bezkom­pro­misowych rozwiązań, toteż w najbliższym cza­sie możemy być świad­kami wielu ciekawych pre­mier tego producenta.

Via

Ciekawe? Podziel się!