Pin­ter­est jest aplikacją społecznoś­ciową, która umożli­wia wygodne dzie­le­nie się ciekawymi treś­ci­ami z innymi. Od dziś ma ona szansę pow­ięk­szyć grono swoich odbior­ców — otrzy­mała swoją odsłonę przez­nac­zoną dla iPadów oraz urządzeń z Androidem.

Pin­ter­est pozwala na przeszuki­wanie, gro­madze­nie oraz dzie­le­nie się ciekawymi mul­ti­me­di­ami (zdję­ci­ami, grafikami, mate­ri­ałami wideo) z resztą jego użytkown­ików. Ciekawe znaleziska możemy przyp­iąć do swo­jego pro­filu, a jeśli okażą się intere­su­jące również dla innych, mogą oni pod­piąć je do siebie. Całość przy­pom­ina mi połącze­nie Wykopu z Insta­gramem. Nad wyraz ciekawe połączenie…

Cechą, która odróż­nia ten ser­wis od konkuren­cyjnych rozwiązań jest przede wszys­tkim charak­terysty­czny i bardzo wygodny sposób przed­staw­ia­nia con­tentu. Rozmieszc­zony został w licznych kolum­nach (dla tele­fonów 2–3, na table­tach są to 3 lub 4, w zależności od ori­en­tacji ekranu), co powoduje, że szy­b­ciej odna­jdziemy coś intere­su­jącego. Nie jest to infor­ma­cja wys­sana z palca — bada­nia udowad­ni­ają, ze rzeczy­wiś­cie takie roz­planowanie danych korzyst­nie wpływa dla odbiorcy.

Aplikacja jest oczy­wiś­cie w pełni dar­mowa i zapraszam do korzys­ta­nia z niej, gdyż prezen­tuje się naprawdę ciekawie. Być może w niedalekiej przyszłości recen­zja Pin­ter­estu zawita na łamach DailyMobile :)

Pin­ter­est dla Androida można pobrać stąd, bądź za pomocą poniższego kodu QR:
QRCode

 

Pin­ter­est dla iOS można pobrać stąd, bądź za pomocą poniższego kodu QR:

QRCode

Ciekawe? Podziel się!