Za pomocą tej aplikacji dla sys­temu Win­dows Phone 7 będziesz w stanie stworzyć czyjąkol­wiek podobiznę, która doskonale sprawdzi się jako uzu­pełnie­nie Two­jej listy kontaktów.

Mega Avatars to świeży pro­gram od MMMOOO (grat­u­luję pomysłu na nazwę pro­du­centa!). Jego głównym zadaniem jest tworze­nie graficznych awatarów za pomocą wielu ele­men­tów skład­owych. Całość jest wyko­nana bardzo ład­nie a dzieki intu­icyjnemu inter­fe­j­sowi nawet początku­jący użytkown­icy na pewno sobie poradzą z obsługą aplikacji.

W pro­dukc­jach tego typu najważniejszą cechą jest ilość ele­men­tów, którymi możemy przy­oz­do­bić postać. Pod tym wzglę­dem jest całkiem nieźle, choć od przy­bytku głowa nie boli i chci­ałoby się jeszcze więcej. Do wyboru mamy takie opcje jak m. in odcień skóry, fryzurę, oku­lary, czapki, zarost czy akce­so­ria spec­jalne. Ukońc­zonym awatarom nie można nic zarzu­cić, gdyż wyglą­dają bardzo dobrze. Są to jed­nak dwuwymi­arowe obrazki, a o mod­elach 3D znanych z cho­ci­ażby Xbox LIVE! należy zapom­nieć.
 

 
Gotowe postaci możemy wyek­sportować do listy kon­tak­tów, dzięki czemu zyska ona na este­tyce oraz z powodze­niem poz­woli rozbawić zna­jomych. Nie zabrakło także niezbęd­nej w tych cza­sach opcji udostęp­nienia dzieła na Face­booku.

Jeśli macie w sobie resztki zapału i macie chęć tworzenia podobizn swoich zna­jomych, zapraszam do pobra­nia Mega Avatars. Jest dar­mowy, więc nic nie stoi na przeszkodzie go przetestować.

Aplikacja jest dostępna również w Ovi Store dla tele­fonów z Sym­bianem.

Aby pobrać Mega Avatars dla sys­temu Win­dows Phone 7, kliknij tutaj, bądź sko­rzys­taj z poniższego kodu QR:

QRCode

 

Ciekawe? Podziel się!