Posi­adacze tele­fonów opar­tych na Win­dows Phone 7 (m. in. Nokie serii Lumia) nie kryli zdzi­wienia, gdy okazało się, że bardzo pop­u­larny komu­nika­tor inter­ne­towy, What­sApp Mes­sen­ger, znikł ze sklepu Mar­ket­place. Na szczęś­cie po kilkud­niowej rozłące wszys­tko wró­ciło do normy, a aplikacja otrzy­mała nawet parę usprawnień.

What­sApp to jeden z najlep­szych pro­gramów przez­nac­zonych do inter­ne­towych pogawędek. Jego wielką zaletą jest wielo­plat­for­mowość, gdyż zagoś­cił już na sześ­ciu mobil­nych sys­temach oper­a­cyjnych: iOS, Android, Black­Berry OS, Sym­bian S40, Sym­bian S60 oraz na wspom­ni­anym Win­dows Phone 7. Właśnie z tym ostat­nim ostat­nio dzieją się różne niezwykłe wydarzenia — z niewiadomych przy­czyn nagle znikł ze sklepu, co uniemożli­wiało pobranie komu­nika­tora na tele­fon. Na szczęś­cie, wszys­tko wró­ciło do normy, a od wczo­raj nic nie stoi na przeszkodzie zain­stalowanie tego programu.

Wraz ze zmartwych­w­staniem What­sAppa zostały wprowad­zone w nim liczne usprawnienia. Nie ist­nieje żadna ofic­jalna lista zmian, lecz użytkown­icy zdążyli wych­wycić między innymi następu­jące fajerwerki:

  • Zde­cy­dowanie lep­sza pręd­kość dzi­ała­nia nie tylko samej aplikacji, lecz i całego tele­fonu (aplikacja teraz zużywa mniej RAM-u)
  • Nowe skróty w oknie bieżącego czatu: wyszuki­warka kon­tak­tów, zmi­ana sta­tusu oraz tworze­nie grupy
  • Funkcja wyszuki­wa­nia znalazła się pod kar­tami ulu­bione i wszys­tko
  • Nowe ani­macje otwiera­nia rozmów
  • Dostęp z poziomu muzy­cznego paska multimedialnego

Jeśli chce­cie przekonać się, jak wygląda What­sApp po aktu­al­iza­cji, może­cie pobrać go stąd (wer­sja dla Win­dows Phone 7). Na pewno zadzi­ała z Noki­ami: Lumia 610, Lumia 710, Lumia 800 oraz Lumia 900.

What­sApp na szczęś­cie wciąż jest dostępny za darmo, lecz warto mieć na uwadze, że po roku użytkowa­nia za przedłuże­nie licencji należy zapłacić dolara. Mimo wszys­tko zde­cy­dowanie warto to zro­bić (pod warunk­iem, że macie zna­jomych korzys­ta­ją­cych z tego pro­gramu), gdyż ciężko znaleźć równie dobrą aplikację do cza­towa­nia. Oso­biś­cie uważam, że jest to najlep­szy komu­nika­tor w całym mobil­nym świecie, co wyraz­iłem już wcześniej pod­czas ich porów­na­nia na Androida.

Via

Ciekawe? Podziel się!