Na chińskim por­talu Weibo pewien użytkownik wstawił zdję­cia niez­nanego mod­elu Nokii, który miałby łączyć zalety Lumii 800 (zakrzy­wiony ekran) z zale­tami Lumii 900 (więk­szy ekran). Prezen­tuje się ciekawie!

Za sprawą opub­likowanych fotografii wiadomo, że nowy smart­fon miałby wys­tępować w niespo­tykanym wcześniej w rodzinie Lumia żół­tym kolorze. Moim zdaniem wygląda on bardzo wid­owiskowo i z powodze­niem odz­nacza się na tle innych znanych nam aparatów tele­fon­icznych. Dopa­trzyliśmy się także zakrzy­wionego ekranu — jest to cecha, której posi­adacze dziewięćsetek zaz­droszczą Lumiom 800 — tak wypro­filowane szkło wyświ­et­lacza powoduje, że cała naw­igacja staje się zde­cy­dowa­nia bardziej naturalna.

Niestety, nie wiemy jeszcze niczego konkret­nego o specy­fikacji sprzę­towej obiektu prze­cieków — możemy na razie snuć wyłącznie domysły — czy mamy do czynienia z mod­elem pośred­nim między Lumią 800 a Lumią 900, czy może ulep­szona wer­sja tej drugiej? Nie znamy także sys­temu zarządza­jącego tele­fonem — z wielką chę­cią byśmy ujrzeli Win­dows Phone 8, lecz możliwą opcją jest także Win­dows Phone 7.8. Nie wiadomo nawet, czy w ogóle trafi na rynek. Może to tylko roz­wo­jowy model kon­cep­cyjny? Oby nie, gdyż słuchawka zapowiada się interesująco.

Pozostaje nam więc czekać i wypa­try­wać kole­jnych infor­ma­cji o tej ciekawej hybry­dzie dwóch topowych Lumii.

Via

Ciekawe? Podziel się!