Chyba wszyscy mod­derzy Androida kojarzą ROM MIUI — co prawda iloś­cią opcji oraz wyda­jnoś­cią ustępuje Cyanogen­Mod­owi, lecz posi­ada jedną szczególną cechę — wyjątkowy wygląd nakładki sys­te­mowej, która jest być może najpiękniejsza w całym świecie Androida. Jej nami­astką jest exDi­aler, odmieni­a­jący okno kontaktów.

Ciężko odmówić urody tej aplikacji. Została zapro­jek­towana w znanym użytkown­ikom MIUI stylu, cechu­ją­cym się jas­nymi kolorami, delikat­nymi gra­di­en­tami oraz min­i­mal­isty­cznymi ikonkami. Nie miałem do czynienia z ład­niejszym dialerem.

Co ważne, w parze z wyglą­dem idzie również wygoda użytkowa­nia. Wszys­tkie ważne opcje wid­nieją na wierzchu, choć, zdawałoby się, nie ma ich zbyt wiele. Cała aplikacja oparta jest na czterech oknach — dialerze zin­te­growanym z his­torią połączeń, liś­cie kon­tak­tów, gru­pach kon­tak­tów oraz ulu­bionych kon­tak­tach. Pomiędzy trzema ostat­nimi możemy przemieszczać się poprzez “sła­jp­nię­cie” wyświ­et­lacza w lewo bądź w prawo, a dialer wysuwa się po naciśnię­ciu przy­cisku na dole. Pozwala on na wyszuki­wanie kon­tak­tów po frag­men­cie numeru bądź wpisa­niu jego nazwy za pomocą ekra­nowej klaw­iatury alfanumerycznej.

Na liś­cie kon­tak­tów, oprócz oczy­wiś­cie samych nazw osób oraz ich numerów, wid­nieją też ich pseudon­imy (oczy­wiś­cie, możemy w to miejsce wstawić właś­ci­wie dowolną treść), a książką tele­fon­iczną da się naw­igować za pomocą znanej z urządzeń Apple’a opcji — przy prawej krawędzi ekranu zna­jdziemy litery alfa­betu, które służą jako skrót do danego znaku.

Z pom­niejszych opcji na uwagę zasługuje np. wysyłanie wiado­mości dla całej grupy, wybór motywu (domyślny jasny), tworze­nie kopii zapa­sowych czy opcjon­alne dzi­ałanie w obu ori­en­tac­jach ekra­nowych. Trzeba także wspom­nieć o bardzo rozbu­dowanych opc­jach kon­fig­u­racji. Nic nie stoi na przeszkodzie dos­tosować czułość wibracji wewnątrz pro­gramu, akcję kliknię­cia w kon­takt lub zas­tosowanie latyniza­cji Hangula (czymkol­wiek ona by nie była). Warto odno­tować, że aplikacja nie obsługuje kon­tak­tów, które zaw­ier­ają wyłącznie pro­fil z Face­booka.

I oto cały ExDi­aler — świetne narzędzie, które dla wielu użytkown­ików może stać się dialerem nr 1, a jeszcze innych nakłoni do zain­stalowa­nia MIUI na swoim tele­fonie. Bardzo pole­cam go każdemu i ciężko mi doszukać się w nim jakichkol­wiek wad.

 

Nazwa: exDi­aler
Pro­du­cent: Mod­oohut
Cena: dar­mowa
Rozmiar: 1 MB
Testowana wer­sja: 107
Plat­forma testowa: Motorola MB525 DEFY

PLUSY:

  1. Świetny innter­fejs
  2. Zaawan­sowane ustawienia
  3. Pros­tota obsługi
  4. Szy­bkość działanie

MINUSY:

  1. Brak kom­paty­bil­ności z kon­tak­tami Facebook

OCENA: 5/5 

Aplikację w wer­sji dla sys­temu Android można pobrać stądbądź za pomocą kodu QR, który zna­j­duje się poniżej:
QRCode
 

Ciekawe? Podziel się!