Mobile Touch screen

Nokia przeprowadz­iła ciekawe badanie, które miało określić, jak wprowadzamy tekst do swo­jego urządzenia mobil­nego? Do dys­pozy­cji były cztery wari­anty: klaw­iatura QWERTY, ekran dotykowy, klaw­iatura numeryczna i polece­nia głosowe. Jak myśli­cie, co mogło wygrać?

Dla więk­szości z nas najpop­u­larniejsze wydaje się korzys­tanie z samego wyświ­et­lacza dotykowego – tak wygląda na przykład sytu­acja w przy­padku smart­fonów Nokia Lumia. Jed­nakże Nokia podzieliła swoje urządzenia mobilne i korzys­tać możemy zarówno z tele­fonów wyposażonych w ekran dotykowy połąc­zony z klaw­iaturą numeryczną (Nokia Asha 300, Nokia Asha 202, Nokia Asha 203) czy też połączenia ekranu dotykowego z klaw­iaturą QWERTY (Nokia E7).

Zadaniem anki­ety było nie tylko sprawdze­nie, jak najczęś­ciej wprowadzamy tekst do swo­jego urządzenia mobil­nego ale także, co nam jest potrzebne i niezbędne do korzys­ta­nia z tele­fonów i jaka jest z nimi nasza interakcja?

Prawie połowa ludzi, którzy wzięli udział w ankiecie podała, że to klaw­iatura QWERTY jest najlep­szym rozwiązaniem w przy­padku urządzeń mobil­nych. Tylko 34,69% ludzi było za wyświ­et­laczem dotykowym.

Dane te to z pewnoś­cią mała niespodzianka – kto by się spodziewał, że w dobie, gdzie każdy ma smart­fona z ekranem dotykowym królować będzie klaw­iatura QWERTY? Jeszcze ciekawsze są wyniki badań biorąc pod uwagę pochodze­nie użytkown­ików – w zachod­niej Europie: Niemcy, Wielka Bry­ta­nia czy Szwecja, użytkown­icy najczęś­ciej wybier­ali klaw­iaturę QWERTY. Nato­mi­ast w USA według innych badań „dotyki” do prawie 48%.

Wśród głównych zalet urządzeń mobil­nych z klaw­iaturą QWERTY wymienia się: szy­bkość wprowadza­nia tek­stu, więk­szą dokład­ność, pros­tota w użytkowa­niu. W odpowiedzi można powiedzieć, że zarówno szy­bkość, pros­totę jak i dokład­ność zapew­nia aplikacja Swype na smart­fonach dotykowych.

Oczy­wiś­cie ciężko jest się przekonać do smart­fonów dotykowych po prze­si­adce z klasy­cznej komórki niem­niej jed­nak użytkown­icy powoli zaczy­nają mieć coraz mniejszy wybór by zakupić tele­fon z numeryczną klawiaturą.

Co Wy o tym sądzi­cie – ciężkie było prze­jś­cie z klaw­iatury fizy­cznej do dotyku?

Via

Ciekawe? Podziel się!